Főoldal » Hírek » Gyermekükkel együtt loptak több lakatlan ingatlanból - Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fia­tal­ko­rú fiú­val és négy fel­nőt­tel szem­ben, akik lakó­kör­nye­ze­tük köze­lé­ben több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt követ­tek el úgy, hogy azok­ban a csa­lád­ban nevel­ke­dő kis­ko­rú fiú is részt vett.

A vád sze­rint a Len­gyel­tó­ti köze­lé­ben élő vád­lot­tak 2022 ápri­li­sá­ban két alka­lom­mal is meg­je­len­tek a több­szö­rös vissza­eső neve­lő­apa által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val egy épí­tés alatt álló, azon­ban őrzés­sel nem biz­to­sí­tott telep­hely­nél. A ter­hel­tek a sér­tett cég han­gár­já­ból több mint 400.000 forint érték­ben lop­tak el fém­hul­la­dé­kot, tűz­csa­pot, vala­mint több kar­ton ásvány­vi­zet is maguk­kal vittek.

A csa­lád egy, a lakó­he­lyü­kön lévő, hasz­ná­la­ton kívü­li házba is betört, innen 300.000 forint érté­kű hasz­ná­la­ti tár­gya­kat – nemes­fém tar­tal­mú kábe­le­ket, vas­csö­ve­ket, kerék­párt, fali kutat – gyűj­töt­tek össze. A vád­lot­tak azon­ban az össze­ké­szí­tett dol­gok egy részét már nem tud­ták az ingat­lan­tól elvin­ni, mivel a szom­szé­dok érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és a kiér­ke­ző jár­őrök intéz­ked­tek velük szemben.

A fia­tal­ko­rú vád­lott édes­any­já­nak és neve­lő­ap­já­nak a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sén túl kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lott­ra nézve pró­bá­ra bocsá­tást, míg a fel­nőtt­ko­rú ter­hel­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, vala­mint fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, továb­bá köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.