Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyógyszer túladagolással ölte meg a férjét egy nő

A Fejér Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a sza­bad­battyá­ni nővel szem­ben, aki 2018. júni­us 1-én ember­ölé­si szán­dék­kal nagy mennyi­sé­gű gyógy­szert adott be a házas­tár­sá­nak, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett elhunyt.

A vád­lott - miu­tán házas­tár­sa elzár­kó­zott a házas­sá­guk fel­bon­tá­sá­tól és min­den meg­ol­dást eluta­sí­tott - elha­tá­roz­ta, hogy gyógy­szer túl­ada­go­lás­sal meg­öli a fér­jét. A nő ennek érde­ké­ben 2018. ápri­li­sá­ban az álta­la sze­dett gyógy­sze­re­ket adta be a sér­tett­nek, amely­től a férfi rosszul lett, ezért kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A vád­lott a terve vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben 2018. máju­sá­ban, a sér­tett előtt vita­min­ként fel­tün­te­tett alta­tó­kat adott a házas­tár­sá­nak, majd az azok­tól elká­bult fér­fit meg­kí­sé­rel­te a kád­ban für­dés köz­ben víz alá nyom­ni. A nő a szán­dé­ká­tól elállt, ami­kor a sér­tett kér­dő­re vonta. A ter­helt ezt köve­tő­en, 2018. júni­us 1-én nagy mennyi­sé­gű, a szív- és érrend­szer­re ható gyógy­sze­re­ket, és leg­alább 75 db káli­um tab­let­tát adott be a sér­tett­nek, majd magá­ra hagy­ta és dol­goz­ni ment. A nő a gyógy­sze­res dobo­zo­kat magá­val vitte, azo­kat a mun­ka­he­lyén a hul­la­dék­gyűj­tő­be dobta. A vád­lott más­nap, a kora reg­ge­li órák­ban hol­tan talál­ta a fér­jét, és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A férfi halá­la a gyógy­sze­rek bevé­te­lét köve­tő néhány órán belül kerin­gés össze­om­lás, szív­meg­ál­lás miatt bekö­vet­ke­zett, amely­hez a beadott gyógy­sze­rek káros hatá­sa vezetett.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A bűn­cse­lek­ményt a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 10 évtől 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel ren­de­li büntetni.