Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyógyszerekkel, speciális műszaki cikkekkel csalt egy fiatal nő - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy húszas éve­i­ben járó tatai nővel szem­ben. A vád­lot­tat az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rá­sok sem tar­tot­tak vissza továb­bi csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­től, míg­nem Kapos­vá­ron letartóztatták.

A vád­irat lénye­ge sze­rint annak elle­né­re, hogy a fia­tal nővel szem­ben már folya­mat­ban volt egy nyo­mo­zás Kör­men­den, az inter­ne­tes csa­lá­so­kat foly­tat­va tovább­ra is szá­mos sér­tet­tet ejtett téve­dés­be az ország külön­bö­ző pontjain.

A vád­lott­nak két fő mód­sze­re volt a pénz­szer­zés­re: egy­rész­ről figyel­te az inter­ne­tes adás­vé­te­li fóru­mo­kat, ahol a sér­tet­tek által köz­zé­tett áru­ke­re­sé­sek­re jelent­ke­zett eladó­ként azt állít­va, hogy ren­del­ke­zik a meg­je­lölt - oly­kor egé­szen ritka - ter­mék­kel. Más ese­tek­ben közös­sé­gi, illet­ve hir­de­té­si olda­la­kon álné­ven, hamis pro­fil­lal hir­de­tett áru­kat, majd a vétel­ár és a pos­ta­költ­ség átuta­lá­sát köve­tő­en a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott hir­de­té­se­i­ben egyéb­ként gyógy­sze­rek­re - így külö­nö­sen fogam­zás­gát­ló tab­let­ták­ra, ter­hes­vi­ta­mi­nok­ra, illet­ve lom­bik­prog­ram­ban hasz­nált injek­ci­ók­ra – spe­ci­a­li­zá­ló­dott, de elő­for­dult olyan is, hogy már­kás ruha­da­ra­bo­kat, illet­ve fotó­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket kínált eladásra.

A vád­lott a 2021 novem­be­re és 2022 máju­sa között elkö­ve­tett csa­lás­so­ro­zat­tal végül 41 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, míg­nem a kapos­vá­ri nyo­mo­zók azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a letar­tóz­ta­tá­sát is elrendelték.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló nővel szem­ben fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.