Főoldal » Archív » Gyorshajtás és figyelmetlenség vezetett halálos balesethez a főúton - FOTÓVAL

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­nyolc éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel a 3. számú főút egyik keresz­te­ző­dé­sé­ben nagy tel­je­sít­mé­nyű gép­ko­csi­já­val - a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jóval túl­lép­ve - bele­ro­hant egy sze­mély­au­tó­ba, mely­nek veze­tő­je nem kellő körül­te­kin­tés­sel kísé­relt meg átha­lad­ni az úton.

A vád sze­rint a vád­lott 2017. októ­ber 3-án, dél körül, jó látá­si viszo­nyok mel­lett autó­zott Gyön­gyös felől Mis­kolc irá­nyá­ba a 3. számú főúton, a kocsi­ban egy utas is ült. A jár­mű­vel nagy­já­ból 120 km/órával haladt, annak elle­né­re, hogy a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 90 km/óra volt. A sér­tett - egy közép­ko­rú hölgy - autó­já­val a 88. kilo­mé­ter­szel­vény­nél, egy tanya­si bekö­tő útról érke­zett, és a főutat keresz­tez­ve kívánt egye­ne­sen tovább­ha­lad­ni a vád­lot­té­nál kisebb tel­je­sít­mé­nyű autó­já­val. A keresz­te­ző­dés­ben elhe­lye­zett „Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elő­írá­sát betart­va rövid időre meg is állt, azon­ban ezután úgy dön­tött, hogy még az érke­ző másik jármű előtt átvág a főúton.

A vád­lott ezt késve ész­lel­te, ezért - balra kor­mány­zás és vész­fé­ke­zés elle­né­re - nagy sebes­ség­gel az utat keresz­te­ző másik kocsi bal olda­lá­ba ütkö­zött. A len­dü­let­től mind­két jármű a szán­tó­föld­re sod­ró­dott és fel­bo­rult. A bal­eset miatt a sér­tet­ti autót veze­tő nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

Amennyi­ben a vád­lott betart­ja a sebes­ség­ha­tárt, és kése­de­lem nél­kül rea­gál a veszély­hely­zet­re, az ütkö­zést las­sí­tó féke­zés­sel elke­rül­het­te volna.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben - a sér­tet­ti köz­re­ha­tás­ra is figye­lem­mel - fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, emel­lett pénz­bün­te­tés­re, a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt az eljá­rás­ban eddig fel­me­rült mint­egy három­száz­hu­szon­öt­ezer forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.