Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állítja bíróság elé az ügyészség a csepeli falbontásos ékszerlopás harmadik elkövetőjét

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – a mai napon bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki idén feb­ru­ár­ban két tár­sá­val együtt egy gép­ko­csi segít­sé­gé­vel betört egy cse­pe­li ékszer­üz­let­be, és onnak érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A tény­ál­lás sze­rint a 24 éves férfi két tár­sá­val 2016. feb­ru­ár 29-én a kora haj­na­li órák­ban gép­ko­csi­val a XXI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­hoz haj­tott, majd a gép­ko­csi segít­sé­gé­vel az épü­let föld­szin­ti részén lévő ékszer­üz­let falát kisza­kí­tot­ták. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők az üzlet­ből több mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el éksze­re­ket.

Egy szem­ta­nú ész­lel­te a betö­rést és érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik rövid időn belül a hely­szín­re érkez­tek. Az elkö­ve­tők az üzlet­ben fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­rát ekkor kisza­kí­tot­ták a fal­ból és azzal, vala­mint az eltu­laj­do­ní­tott éksze­rek­kel együtt gép­ko­csi­val mene­kül­tek el a hely­szín­ről. A sofőr az egyik köze­li kör­for­ga­lom­nál azon­ban elve­szí­tet­te ural­mát a gép­jár­mű felett és egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött, ekkor mind­hár­man futva mene­kül­tek tovább. Az őket üldö­ző rend­őrök a 24 éves férfi két tár­sát elfog­ták, ő maga azon­ban elme­ne­kült.

Az eltu­laj­do­ní­tott éksze­re­ket a rend­őrök a gép­ko­csi­ban meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták, így a lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült.

A mene­kü­lés köz­ben elfo­gott két elkö­ve­tőt a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség - szin­tén gyor­sí­tott eljá­rás­ban - már az elkö­ve­tés utáni hetek­ben ered­mé­nye­sen bíró­ság elé állí­tot­ta; a bíró­ság őket - azóta már jog­erő­sen is - vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Har­ma­dik tár­su­kat - a 24 éves fér­fit - 2016. novem­ber 29-én fogta el a rend­őr­ség, őt a kerü­le­ti ügyész­ség a mai napon állít­ja bíró­ság elé jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek vád­já­val.