Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség a villamosmegállóban alvó férfi kifosztóját -VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 49 éves fér­fit, aki két nap­pal ezelőtt egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban alvó férfi mobil­te­le­fon­ját eltulajdonította. 

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. janu­ár 7-én a haj­na­li órák­ban Buda­pest VI. kerü­le­té­ben, a Teréz kör­úti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban leült az egyik padon alvó férfi mellé, majd miu­tán meg­győ­ző­dött arról, hogy a sér­tett nem ébredt fel, benyúlt a nad­rág­zse­bé­be, és onnan kivet­te annak 200.000 forint érté­kű mobiltelefonját.

Az elkö­ve­tést a tér­fi­gye­lő köz­pont mun­ka­tár­sai ész­lel­ték, és a hely­szín­re érke­zett rend­őrök a vád­lot­tat a Nyu­ga­ti pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban elfogták.

A Buda­pes­ti VI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 3 év 10 hó bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let nem jogerős.

A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig elrendelte.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kifosztas-a-villamosmegalloban