Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség a villamoson alvó férfi kifosztóját - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 34 éves fér­fit, aki két nap­pal ezelőtt eltu­laj­do­ní­tot­ta egy vil­la­mo­son alvó férfi pénztárcáját. 

A vád­lott 2018. janu­ár 28-án, éjjel fel­szállt a Buda­pest XI. kerü­let, Karin­thy Fri­gyes utcai meg­ál­ló­he­lyen vára­ko­zó 6-os számú vil­la­mos­ra, és leült a vil­la­mo­son alvó - ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len – sér­tett­hez köze­li ülő­hely­re. Rövid meg­fi­gye­lés után a sér­tett­hez lépett, átku­tat­ta a ruhá­za­tát, az egyik nad­rág­zse­bé­ből kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját az abban lévő pár ezer forint kész­pénz­zel és okmá­nyok­kal együtt, majd leszállt villamosról.

Az elkö­ve­tést a tér­fi­gye­lő köz­pont mun­ka­tár­sai ész­lel­ték, és a hely­szín­re érke­zett rend­őrök a vád­lot­tat a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták. A rend­őri intéz­ke­dés során az eltu­laj­do­ní­tott érté­ke­ket és okmá­nyo­kat a vád­lott­nál meg­ta­lál­ták, lefog­lal­ták, majd a sér­tett­nek kiadták.

A Buda­pes­ti XI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 1 év 2 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let nem jog­erős. Az eljá­ró ügyész súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú - fel­füg­gesz­tett  - sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett fellebbezett.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/par-perc-alatt-elfogtak-a-kifosztot