Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség az ukrán lány támadóját

Már néhány nap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után íté­let szü­le­tett annak a fia­tal­em­ber­nek az ügyé­ben, aki pün­kösd­kor sze­xu­á­lis cél­lal meg­tá­ma­dott egy vele egy­ko­rú ukrán állam­pol­gár­sá­gú nőt Lőrin­ci­ben az utcán.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 25 éves táma­dót, aki 2019. júni­us 10-én éjjel egy óra körül követ­te el a bűn­cse­lek­ményt a tele­pü­lés köz­pont­já­ban. A vád­lott a város bel­te­rü­le­tén haladt az autó­já­val, ami­kor meg­lát­ta a jár­dán magá­nyo­san haza­fe­lé tartó, álta­la koráb­ban nem ismert sér­tet­tet. Las­sí­tott, majd a kocsi­ab­la­kon keresz­tül leszó­lí­tot­ta a lányt, de az nem vála­szolt neki. Mind­ez nem zavar­ta a ter­hel­tet, aki a közöm­bös­ség elle­né­re is foly­tat­ta a molesz­tá­lást, kiszállt a jár­mű­vé­ből, eláll­ta a sér­tett útját, majd egy tele­fo­nos mobil­al­kal­ma­zás segít­sé­gé­vel pró­bált meg vele kom­mu­ni­kál­ni, mivel az ukrán állam­pol­gár nem tudott magya­rul. Ami­kor a kap­cso­lat­fel­vé­tel­nek ez a for­má­ja sem járt ered­ménnyel, a vád­lott - hogy való­di szán­dé­kát jelez­ze - fel­emel­te a lány szok­nyá­ját, mire kapott egy pofont.

Ekkor a cse­lek­mény rövid időre meg­sza­kadt, de az - már a város­köz­pont­ban - hama­ro­san foly­ta­tó­dott, és erő­sza­kos for­du­la­tot vett. A gép­jár­mű­vé­vel előre siető vád­lott ugyan­is a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal köze­lé­ben bevár­ta áldo­za­tát, akit ismét meg­ál­lí­tott, majd több­ször meg­ütött, miköz­ben meg­kí­sé­rel­te befog­ni a szá­ját, illet­ve lefog­ni a keze­it. A dula­ko­dás során  a han­go­san sikol­to­zó nő a föld­re került, ahol a férfi benyúlt a szok­nyá­ja alá, ám ami­kor a lány véde­ke­zés­kép­pen meg­kar­mol­ta a nya­kát, elfu­tott a helyszínről.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ta a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után néhány nap­pal bűn­ügyi őri­zet­be vett elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben főbün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bíró­ság 3 év bör­tön­re ítél­te a vád­lot­tat, vala­mint ugyan­ilyen idő­tar­tam­ban mel­lék­bün­te­té­sül eltil­tot­ta őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is. Az íté­let nem jog­erős, mert a ter­helt és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se, míg az ügyész annak súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be a tár­gya­lá­son. A vád­lott a jog­erős íté­let meg­ho­za­ta­lá­ig a bíró­ság dön­té­se értel­mé­ben bűn­ügyi fel­ügye­let alá került.