Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség egy buszon alvó férfi kifosztóit – VIDEÓVAL

A két nő pár hét­tel ezelőtt egy ittas, buszon alvó fér­fi­tól tulaj­do­ní­tot­ta el az érté­ke­it. A sér­tett kabát­já­ban egy tőrt is talál­tak, azt is elvitték.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2018. már­ci­us 17-én, kora dél­után, a Buda­pest XXI. kerü­let, Véd­gát utcá­ban, az 151-es jel­zé­sű autó­bu­szon fel­fi­gyel­tek az ittas, alvó sér­tett­re és elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik az értékeit.

Ezután az egyi­kük átült a sér­tett mel­let­ti ülés­re, több­ször meg­lök­dös­te, meg­po­foz­gat­ta a fér­fit, majd jelez­te tár­sá­nak, hogy a sér­tett tel­je­sen öntu­dat­lan. Ekkor a másik nő is fel­állt, oda­lé­pett hoz­zá­juk, hogy takar­ja a társa cse­lek­mé­nyét. A férfi mel­lett ülő nő ekkor benyúlt a sér­tett ruhá­za­tá­ba és kivet­te a pénz­tár­cá­ját a benne levő mint­egy 100.000 forint kész­pénz­zel, amit átadott a mel­let­te álló tár­sá­nak. Ezután a másik nő is átku­tat­ta a férfi ruhá­za­tát, és a férfi kabát­já­ból egy tőrt emelt ki, majd azt is eltették.

Ezután, ami­kor az autó­busz a Buda­pest XXI. kerü­let, Kará­csony Sán­dor utcai meg­ál­ló­ban meg­állt, a vád­lot­tak leszáll­tak és távoz­tak a sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott érté­kek­kel együtt.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - a gya­nú­sí­tot­ti fele­lős­ség­re voná­suk­tól szá­mí­tott har­minc napon belül - bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lot­tak bűnös­sé­gét, és ezért az egyik nőt - aki bün­te­tett elő­éle­tű - egy év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, míg tár­sát szin­tén egy év, azon­ban vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős; az eljá­ró ügyész a vád­lot­tak ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.