Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság elé állították a rokkantparkoló miatt verekedő férfit Siófokon

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a huszon­nyolc éves vecsé­si fér­fi­val szem­ben, aki a moz­gás­kor­lá­to­zot­tak szá­má­ra kije­lölt par­ko­ló­hely miatt kiala­kult vita során arcon ütött egy moz­gás­sé­rült férfit.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 janu­ár­já­ban Szán­tó­don, az egyik áru­ház­nál par­kolt a moz­gás­kor­lá­to­zot­tak szá­má­ra kije­lölt par­ko­ló­he­lyen, ami­kor ott meg­je­lent a hat­van­ki­lenc éves, moz­gás­sé­rült sér­tett, aki előbb fele­lős­ség­re vonta a vád­lot­tat, hogy miért nem teszi ki a par­ko­ló­hely hasz­ná­la­tá­ra jogo­sí­tó rok­kant kár­tyá­ját, majd mobil­te­le­fon­já­val fény­ké­pet készí­tett a sza­bály­ta­la­nul par­ko­ló gépkocsiról.

A vád­lott a tör­tén­tek­től indu­lat­ba jött és az áru­ház­ba igyek­vő sér­tett után ment, akit trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ni kez­dett, majd egy alka­lom­mal köze­pes erő­vel arcon ütött. Az ütés­től a sér­tett elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát és a bolt bejá­ra­tá­nál a föld­re zuhant, mire a vád­lott sie­tő­sen távo­zott a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek ugyan könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban fenn­állt veszé­lye a súlyo­sabb sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek is.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2020. feb­ru­ár 6. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a férfi bűnös­sé­gét, akit egy év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette.