Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a fiatalkorú rabló (fotókkal)

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül, rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő tizen­hét éves fiút, aki kira­bolt egy idős férfit.

A vád­lott 2018. ápri­lis 17. nap­ján, az éjsza­kai órák­ban Doro­gon, az egyik éjjel-nappali üzlet sar­ká­nál a het­ven­öt éves, éppen tele­fo­ná­ló sér­tet­tet hátul­ról meg­fog­ta, átka­rol­ta, majd a föld­re rán­tot­ta azért, hogy a pén­zét elve­gye. Ezt köve­tő­en a föl­dön fekvő fér­fi­ra rátér­delt, a ruhá­za­tát átku­tat­ta, és a kabát­já­nak zse­bé­ből 47.000 forin­tot elvett.

A fia­tal­ko­rú a pénzt haza­vit­te és az ágya alá rej­tet­te, ahol később a nyo­mo­zó ható­ság ház­ku­ta­tás során meg­ta­lál­ta és a sér­tett­nek visszaadta.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az idős férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló soro­za­tos bor­da­tö­rést szenvedett.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben két év négy hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, ille­tő­leg a kény­szer­in­téz­ke­dést is fenn­tar­tot­ta. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, de az nem jog­erős, mert a véde­lem eny­hí­té­sért fellebbezett.