Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el a dühöngő német állampolgárt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség azt a 46 éves német állam­pol­gárt, aki Sal­gó­tar­ján­ban a rend­őr­ség épü­le­tét és az előt­te par­ko­ló autó­kat is megrongálta.

A német férfi 2016. szep­tem­ber 16-án dél­után ittas álla­pot­ban meg­je­lent a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság már bezárt épü­le­te előtt, majd azon fel­dü­höd­ve, hogy az épü­let­be nem tudott bejut­ni, egy a rend­őr­sé­gi par­ko­ló­ban álló sze­mély­gép­ko­csi tete­jé­re fel­má­szott és azon ugrált, ezután a nála lévő kame­ra­áll­vánnyal egy szin­tén ott par­ko­ló autó jobb olda­lát több alka­lom­mal meg­ütöt­te és meg­kar­col­ta. A két gép­ko­csi­ban 51.000,- Ft illet­ve 52.000,- Ft kár keletkezett.

A vád­lott ezek után a bejá­rat mel­let­ti kerí­tés műkő­ből készült dísz­gömb­jé­re ráállt és a ráccsal védett ablak­hoz pró­bált fel­ka­pasz­kod­ni, majd miu­tán ez nem sike­rült neki, a nehéz dísz­göm­böt a talap­za­tá­ról az épü­let előtt par­ko­ló szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vek irá­nyá­ba lökte, a súlyos tárgy azon­ban a rend­őr­au­tók előtt megállt.

Az idő­köz­ben az épü­let­ből kiér­ke­ző rend­őrök a dühön­gő egyént elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, így végül beju­tott a rend­őr­ség épületébe.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ezt köve­tő­en har­minc napra elren­del­te elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, mely­nek idő­tar­ta­ma alatt a rend­őr­ség lefoly­tat­ta a nyo­mo­zást, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség pedig októ­ber 13-án két rend­be­li ron­gá­lás, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­nek vád­já­val bíró­ság elé állí­tot­ta a német férfit.

A bíró­ság a gyor­sí­tott eljá­rás­ban a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és 28 nap elzá­rás­ra ítél­te, mely­be beszá­mí­ta­ni ren­del­te az elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ban töl­tött időt, vala­mint köte­lez­te 157.000,- Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Balas­sa­gyar­mat, 2016. októ­ber 21.

Dr. Bóna Gyula

főügyész

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye