Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el a letartóztatásban lévő tolvajt

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű sió­fo­ki férfi ellen, aki szer­szám­gé­pe­ket lopott egy épí­té­si területről.

A 29 éves vád­lott 2017 decem­be­ré­ben töl­töt­te ki a koráb­ban lopás miatt kapott 4 év 6 hóna­pos bör­tön­bün­te­té­sét, ennek elle­né­re 2018 decem­be­ré­ben újabb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ami­kor gép­ko­csi­já­val egy sió­fo­ki épí­té­si terü­let­hez haj­tott és ott az egyik kon­té­ner­ből lánc­fű­részt, gyors­vá­gót, véső­gé­pet, vala­mint ben­zint emelt el több mint 100.000,-Ft értékben.

A fér­fit a lopást köve­tő­en pár nap­pal a rend­őrök meg­ta­lál­ták és őri­zet­be vet­ték, majd ügyész­sé­gi indít­vány­ra a bíró­ság elren­del­te letartóztatását.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, akit a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság, mint külö­nös vissza­esőt 1 évi bör­tön­bün­te­tés­re és 2 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az íté­let nem jog­erős, mivel az ügyész­ség a kisza­bott bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mér­té­ké­nek fel­eme­lé­se végett, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.