Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban négy év börtön az ukrán embercsempésznek - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt az ukrán fér­fit, aki nyá­ron két fuvar­ban 22 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A vád sze­rint a férfi gyógy­ke­ze­lés­hez szük­sé­ges pénz remé­nyé­ben álla­po­dott meg isme­ret­len sze­mé­lyek­kel abban, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pész a román-magyar határ­tér­ség­ből Nyugat-Európába. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a férfi 2021. júli­us 1-jén egy len­gyel honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val Buda­pest­re veze­tett, majd elküld­ték neki egy tér­kép link­jét. Az útmu­ta­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott már más­nap haj­nal­ban fel­vett az álta­la veze­tett gép­ko­csi­ba Kis­zom­bor kül­te­rü­le­tén 13 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, aki­ket rövid­del azt meg­elő­ző­en ember­csem­pé­szek jut­tat­tak át a román-magyar zöld­ha­tá­ron. A vád­lott ezután Győr kül­te­rü­le­tén átad­ta tovább szál­lí­tás cél­já­ból uta­sa­it, majd az uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en vissza­in­dult Sze­ged irá­nyá­ba, újabb ille­gá­lis határ­át­lé­pők fel­vé­te­le érde­ké­ben. Még aznap dél­után 3 óra körül 12, magát szír és 1, magát palesz­tin állam­pol­gár­nak valló sze­méllyel – akik az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek - újra elin­dult a nyu­ga­ti határ irá­nyá­ba. A vád­lot­tat mobil­al­kal­ma­zá­son keresz­tül folya­ma­to­san irá­nyí­tot­ták meg­bí­zói, hogy milyen útvo­na­lon és merre halad­jon.  A kiszom­bo­ri határ­ren­dé­sze­ti kiren­delt­ség jár­őrei Makó bel­te­rü­le­tén meg­ál­lí­tot­ták a vád­lott által veze­tett autót és a fér­fit őri­zet­be vet­ték, uta­sa­it elő­ál­lí­tot­ták. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket a szer­bi­ai Zom­bor­ban levő tábor­ból jut­tat­ták át a sétál­ta­tók előbb a szerb-román, majd a román-magyar zöldhatáron.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a 2021. júli­us 2. napja óta elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ban levő, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állította.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a fér­fit négy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, nyolc évre az ország­ból kiuta­sí­tot­ta. A bíró­ság íté­le­te nem jog­erős, azzal szem­ben a vád­lott és védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.