Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban öt és fél év börtönre ítélték az áruházi rablót

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, akit egy daba­si nagy­áru­ház­ban lopá­son értek tet­ten, majd az áru­ház dol­go­zó­já­ra támadt.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja 2018 feb­ru­ár­já­ban egy daba­si nagy­áru­ház­ban vásá­rolt. Egy ener­gia­ital volt a kosa­rá­ban. A műsza­ki osz­tá­lyon a ruhá­za­tá­ba rej­tett egy GPS navi­gá­ci­ós készüléket.

A pénz­tár­hoz érve a vád­lott csak az ener­gia­italt fizet­te ki, ám az áru­ház dol­go­zói ész­re­vet­ték a lopást.

Az áru­ház egyik női mun­ka­tár­sa, a bűn­ügy sér­tett­je, és a biz­ton­sá­gi őr a fér­fi­hoz lépett azért, hogy a biz­ton­sá­gi szo­bá­ba kísér­jék. A gya­nú­sí­tott azon­ban a kijá­rat felé indult, és a  nyo­má­ba eredő sér­tet­tet olyan erő­vel lökte el, hogy a nő a föld­re esett. A férfi elro­hant az áru­ház­ból, a biz­ton­sá­gi őr követ­te őt.

A gya­nú­sí­tot­tat az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök elfog­ták. A férfi őri­zet­be, majd elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került. A Daba­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság gyors és szak­sze­rű mun­ká­val fejez­te be a nyomozást.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a gyanúsítottat.

A Daba­si Járás­bí­ró­ság öt év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re és hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a fér­fit, aki elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban maradt. A bíró­ság íté­le­te nem jogerős.