Főoldal » Hírek » Gyorsított per a sértett érdekében – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség által indí­tott gyor­sí­tott per­ben a bíró­ság két hóna­pon belül dön­tött annak a nőnek az ügyé­ben, aki­től az elkö­ve­tő több, mint 1 mil­lió forint érté­kű kész­pénzt és ékszert csalt ki.

A sér­tett és az elkö­ve­tő egy­más­nak isme­rő­sei vol­tak, közöt­tük barát­női kap­cso­lat ala­kult ki. Az elkö­ve­tő előtt ismert volt a nő álla­po­ta - enyhe fokú men­tá­lis retar­dá­ci­ó­ban és más pszi­chi­át­ri­ai beteg­ség­ben szen­ve­dett - és ezt kihasz­nál­va egy tele­fon­be­szél­ge­tés során rávet­te arra, hogy a sér­tett házas­sá­gá­nak meg­rom­lá­sa miatt majd ő vigyáz a pén­zé­re és éksze­re­i­re, s ha arra szük­sé­ge lesz, azo­kat majd vissza­ad­ja. A nő ezt elhit­te, és az elkö­ve­tő­ben bízva több mint 600 000 forin­tot fize­tett be annak bank­szám­lá­já­ra. Ezen túl pedig egy helyi pos­ta­hi­va­tal­ból elküld­te neki arany­ék­sze­re­it is, kar­lán­co­kat, fül­be­va­ló­kat és medá­lo­kat mint­egy 432 500 forint értékben.

A sér­tett négy hónap eltel­té­vel az érté­ke­it több­ször is vissza­kér­te barát­nő­jé­től, azon­ban azo­kat nem kapta meg tőle, mivel az elkö­ve­tő szán­dé­ka azok meg­tar­tá­sa volt.

Az ügy­ben bün­te­tő­el­já­rás indult, amely ered­mé­nye­ként az elkö­ve­tőt a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás miatt jog­erő­sen elítél­te, azon­ban a bíró­ság a sér­tett bün­te­tő­el­já­rás során beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nyét egyéb tör­vé­nyes útra uta­sí­tot­ta. A bün­te­tő­ügy­ben eljárt ügyész­ség érte­sí­tet­te a tör­tén­tek­ről a pol­gá­ri ügyek­ben ille­té­kes ügyészeket. 


Az elkö­ve­tő meg­bün­te­té­se mel­lett a bün­te­tő­el­já­rás­nak fon­tos szem­pont­ja a sér­tet­te­ket ért károk meg­té­rí­té­sé­nek elő­se­gí­té­se is. Ennek érde­ké­ben azon sér­tet­tek ese­té­ben, akik­nek az ügyé­ben a bün­te­tő­el­já­rás anél­kül feje­ző­dött be vala­mi­lyen okból, hogy a bíró­ság a kár­té­rí­tés­ről vagy sére­lem­díj­ról dön­tött volna, de a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­ál­la­pí­tot­ta, lehe­tő­ség nyí­lik ún. gyor­sí­tott eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra, azért, hogy a sér­tett minél hama­rabb hoz­zá­jut­has­son a neki járó összeghez.

Ha eset­leg azon­ban a sér­tett maga nem képes a saját jogai érvé­nye­sí­té­sé­re, az ügyész ebben neki segít­sé­get nyújt­hat, mivel joga van a gyor­sí­tott eljá­rást meg­in­dí­ta­ni a sér­tett helyett.

Jelen eset­ben a sér­tett - men­tá­lis prob­lé­mái miatt - nem volt képes a maga érde­ke­it érdem­ben kép­vi­sel­ni. Emi­att az ügyész­ség segít­sé­gét kérte az elle­ne elkö­ve­tett csa­lás foly­tán elszen­ve­dett kára érvényesítésében.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség a sér­tett érde­ké­ben gyor­sí­tott pert indí­tott a bíró­sá­gon. Az ügy­ben a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék két hóna­pon belül dön­tést hozott, és arra köte­lez­te az elkö­ve­tőt, hogy fizes­sen meg a sér­tett­nek össze­sen 1 056 847 forin­tot és annak kése­del­mi kamatát.