Főoldal » Hírek » Halállal végződött a kocsmai verekedés - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy presszó­ban isme­rő­sé­nek halá­los sérü­lést okozott.

A zalai tele­pü­lé­sen élő vád­lott 2021. decem­ber 17. nap­ján bará­ti tár­sa­sá­gá­val egy presszó­ban tar­tóz­ko­dott, ahol a sér­tett is ita­lo­zott. A kora esti órák­ra ittas álla­pot­ba került sér­tett a presszó ven­dé­ge­it zava­ró, zak­la­tó módon visel­ke­dett. A vád­lott asz­tal­tár­sa­sá­gá­ba tar­to­zó isme­rő­se­i­vel is köte­ke­dett, egyi­kük­kel dula­kod­ni is kez­dett. A vád­lott meg­elé­gel­ve az ittas férfi visel­ke­dé­sét, előbb távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, majd meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki egyen­sú­lyát elve­szít­ve elesett, és feje a kőpad­ló­nak csa­pó­dott. A fej­sé­rü­lés követ­kez­té­ben a sér­tett néhány nap­pal később a kór­ház­ban elhunyt.

A bíró­ság a 2023. feb­ru­ár­já­ban hozott íté­le­té­vel a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.