Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozó teherautó sofőr ellen emeltek vádat Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy ceg­lé­di férfi ellen, aki 2019 augusz­tu­sá­ban az 5-ös főúton Kecs­ke­mét köze­lé­ben egy teher­au­tót vezet­ve figyel­met­len­ség­ből neki­ment egy előt­te las­sí­tó autó­nak, ami miatt az autó fel­bo­rult és a veze­tő­je meg­halt.

A vád­irat sze­rint a ceg­lé­di férfi 2019. augusz­tus 15-én dél­után Kecs­ke­mét lakott terü­le­tén kívül, az 5-ös főút külső for­gal­mi sáv­já­ban Lajos­mi­zse felől Kecs­ke­mét felé veze­tett egy teher­gép­ko­csit. Derült nap­pa­li látá­si viszo­nyok vol­tak és az asz­fal­to­zott úttest is szá­raz volt.

A vád­lott a veze­tés során a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve, mint­egy 97-102 km/h sebes­ség­gel haj­tott. A figyel­met­len­sé­ge miatt nem tar­tott kellő köve­té­si távol­sá­got és neki­üt­kö­zött az előt­te sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó­nak, amely las­sí­tott, mert jobb­ra le akart kanya­rod­ni a főút­ról.

Az ütkö­zés miatt a sze­mély­au­tó a jobb olda­li útpad­ká­ra sod­ró­dott és fel­bo­rult, a víz­el­ve­ze­tő árok után lévő füves terü­le­ten, a bal olda­lá­ra for­dul­va állt meg. A vád­lott teher­au­tó­ja az úttes­ten állt meg. A bal­eset­ben a sze­mély­au­tót becsa­tolt biz­ton­sá­gi övben veze­tő férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után a vér­vesz­te­ség miatt meg­halt. A sze­mély­au­tó­ban utazó másik férfi – aki­nek az öve szin­tén be volt csa­tol­va - nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint jár­mű­vel másik jár­mű­vet csak olyan távol­ság­ban sza­bad követ­ni, ami ele­gen­dő ahhoz, hogy az elöl hala­dó jármű mögött – ennek hir­te­len féke­zé­se ese­tén is – meg lehes­sen állni.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.