Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Halálos balesetet okozott az autópálya felhajtónál tolató idős sofőr-a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy idős férfi ellen, aki 2019 feb­ru­ár­já­ban Kis­kun­fél­egy­há­zá­nál az M5-ös autó­pá­lya fel­haj­tó­já­nál tolat­ni kez­dett a sztrá­dán, ami miatt halá­los bal­ese­tet oko­zott.

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 81 éves férfi 2019. feb­ru­ár 5-én dél­után Kis­kun­fél­egy­há­za lakott terü­le­tén kívül veze­tett egy sze­mély­au­tót, amely­ben a szin­tén idős fele­sé­ge és a vád­lott lánya utaz­tak. Nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok vol­tak és a vád­lott téve­dés­ből fel­haj­tott az M5-ös autó­pá­lyá­ra Sze­ged felé.

A vád­lott az autó­pá­lyán a záró­vo­nal­lal elvá­lasz­tott gyor­sí­tó­sáv­ról a záró­vo­na­lon és a jár­mű­for­ga­lom elől elzárt terü­le­ten keresz­tül a for­ga­lom­mal szem­ben meg­for­dult, azaz balra kanya­ro­dott az autó­pá­lya belső for­gal­mi sáv­já­ba.

Az idős férfi – azért, hogy az autó­pá­lyát elhagy­ja - 7,5-8,5 km/h sebes­ség­gel tolat­ni kez­dett, ami során az autó ele­jé­nek mint­egy 120-125 km/h sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött egy vele szem­ben köz­le­ke­dő gép­ko­csi. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a vád­lott autó­ja a gyor­sí­tó sávba, míg a másik gép­ko­csi a pálya­tes­te­ket elvá­lasz­tó sza­lag­kor­lát mellé sod­ró­dott.

A bal­eset­ben a vád­lott idős fele­sé­ge – aki az autó­ban hátul, becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel uta­zott - olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A vád­lott mel­lett szin­tén becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel uta­zott a vád­lott lánya, aki – ugyan­úgy, mint a bal­eset­ben részes másik jármű veze­tő­je – 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azo­kat a KRESZ sza­bá­lyo­kat, melyek sze­rint tilos autó­pá­lyán meg­for­dul­ni. A vád­lott veze­tői enge­dé­lyét a nyo­mo­zó ható­ság még a hely­szí­nen elvet­te.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű idős fér­fit – aki­nek 1952. óta volt veze­tői enge­dé­lye - a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.