Főoldal » Archív » Halálos balesetet okozott az ittas férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves fér­fi­vel szem­ben, aki itta­san vezet­ve okoz­ta a 9 hóna­pos ter­hes élet­tár­sa halálát.

A jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző férfi 2016. feb­ru­ár 17. nap­ján, a dél­utá­ni órák­ban, ittas álla­pot­ban, biz­ton­sá­gi övet nem hasz­nál­va vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit Bajna felől Epöl irá­nyá­ba. A kocsi­ban az élet­tár­sa uta­zott. A férfi az egyik balra ívelő kanyar­ban a veszély­re figyel­mez­te­tő táb­lá­kat figyel­men kívül hagy­ta, 72 km/óra sebes­ség­gel haladt, így az autó a vizes úton meg­csú­szott, majd az út mel­let­ti fának csapódott.

A bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha a veze­tő 50 km/óra sebes­ség­gel közlekedik.

A bal­eset során a nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt, illet­ve a szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás elle­né­re a mag­zat éle­tét sem lehe­tett megmenteni.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Tata­bá­nya, 2016. szep­tem­ber 20. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye