Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott egy férfi a Gyulát elkerülő úton - rendőrségi fotóval - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség egy 26 éves bün­tet­len elő­éle­tű eleki férfi ellen, aki már­ci­us­ban a Gyu­lát elke­rü­lő úton oko­zott halá­los kime­ne­te­lű köz­le­ke­dé­si balesetet.

A vád sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 11-én, a dél­utá­ni órák­ban egy sze­mély­gép­ko­csit veze­tett Gyula lakott terü­le­tén kívül, a 4431-es számú úton Gyula felől Sza­bad­kí­gyós irá­nyá­ba. Hala­dá­sa köz­ben a 4431-es út és a 44-es számú főút Gyu­lát elke­rü­lő sza­ka­szá­nak keresz­te­ző­dé­sé­ben a kihe­lye­zett „Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sá­ra meg­állt, majd a védett útra való fel­ha­la­dás előtt ismé­tel­ten meg­állt. Ennek elle­né­re a keresz­te­ző­dés­be beha­la­dá­sa­kor nem biz­to­sí­tott tovább­ha­la­dá­si elsőbb­sé­get a 44-es számú úttest­jén neki jobb­ról balra köz­le­ke­dő kis­te­her­gép­ko­csi­nak, és összeütköztek.

A bal­eset követ­kez­té­ben a teher­gép­ko­csi­ban utas­ként tar­tóz­ko­dó 67 éves férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy napok­kal később a kór­ház­ban meg­halt. Halá­lá­nak beáll­tát rend­kí­vül nagy­mér­ték­ben elő­se­gí­tet­ték fenn­ál­ló idült, sors­sze­rű beteg­sé­gei, a bal­eset­ben elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a sér­tett halá­la között köz­ve­tett ok-okozati össze­füg­gés van. A vét­len teher­gép­ko­csit veze­tő nő és a ter­helt maga is 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A férfi meg­szeg­te a KRESZ elő­írá­sát, misze­rint a másik jármű érke­zé­si irá­nyá­tól füg­get­le­nül elsőbb­sé­get kell adni az útke­resz­te­ző­dés­ben az olyan útról érke­ző jár­mű­vel, ame­lyen az útke­resz­te­ző­dés előtt „Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la van, a keresz­te­ző útról érke­ző jármű részére.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je és hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 300.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye és az álta­la készí­tett fény­kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/nem-adott-elsobbseget-halalos-1