Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott egy piros lámpánál zebrára lépő gyalogos - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 júni­u­sá­ban, a Blaha Lujza tér­nél lévő egyik zeb­rá­nál, itta­san, a piros lámpa elle­né­re lépett le az úttest­re. Ennek követ­kez­té­ben őt egy - a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lé­pő - moto­ros elütöt­te, aki a bal­eset­tel oko­za­ti össze­füg­gés­ben, több mint egy évvel később éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. júni­us 25-én éjjel, itta­san gya­lo­golt a VIII. kerü­let, Blaha Lujza téri vil­la­mos­meg­ál­ló­nál lévő jár­da­szi­get felé. A vád­lott a jár­da­szi­get­nél lévő - köz­le­ke­dé­si lám­pá­val ellá­tott - gya­log­át­ke­lő­he­lyen akart átmen­ni az úttes­ten. A gya­lo­go­sok­ra irány­adó köz­le­ke­dé­si lámpa ekkor piros fény­jel­zést adott. Ugyan­eb­ben az idő­ben, a József kör­úton, a Rákó­czi út felől érke­zett a moto­ros, aki a szá­má­ra irány­adó zöld lám­pán haladt át, ugyan­ak­kor az ott meg­en­ge­dett 50 km/h-t jelen­tő­sen meg­ha­la­dó, kb. 93 km/h sebességgel.

A vád­lott az ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt, a köz­le­ke­dé­si lámpa piros, tiltó fény­jel­zé­se elle­né­re, meg­ál­lás és körül­né­zés nél­kül lépett le az úttest­re. A tőle jobb­ról érke­ző moto­ros ész­lel­te a zeb­rán sza­bály­ta­la­nul átke­lő gya­lo­gost, de féke­zés­sel és kor­mány­zás­sal sem tudta már elke­rül­ni a balesetet.

Az elütés követ­kez­té­ben a gya­lo­gos súlyos, több hónap alatt gyó­gyu­ló, rész­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bal­eset­ben a moto­ros­nak olyan súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, hogy azok­kal oko­za­ti össze­füg­gés­ben, a folya­ma­tos kór­há­zi keze­lés elle­né­re, több mint egy évvel később éle­tét vesztette.

A bal­eset, és azzal össze­füg­gés­ben a moto­ros halá­la azért követ­ke­zett be, mert a gya­lo­gos köz­le­ke­dé­si sza­bályt sze­gett azzal, hogy a piros lámpa elle­né­re az úttest­re lépett. Ugyan­ak­kor, amennyi­ben a moto­ros a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel köz­le­ke­dett volna, úgy kése­de­lem nél­kül meg­kez­dett féke­zés­sel még az ütkö­zés helye előtt meg tudott volna állni.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­lo­gost gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A moto­ros­sal szem­ben indult, köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miat­ti bün­te­tő­el­já­rás – az elkö­ve­tő halá­la okán – megszüntették.

A fel­vé­te­len a bal­ese­tet meg­elő­ző pil­la­na­tok láthatóak.