Főoldal » Hírek » Halálos bosszúvágy – fotós linkkel – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, mező­he­gye­si férfi ellen, aki az áldo­za­tát előbb meg akar­ta foj­ta­ni, majd az esz­mé­let­len fér­fit fel­gyúj­tot­ta. Test­vé­ré­nek bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt kell bíró­ság elé állnia.

A vád­ira­ti sze­rint a bűn­cse­lek­mény moti­vá­ci­ó­ja az volt, hogy a sér­tett és egy társa 2017-ben egy alka­lom­mal meg­ver­te a test­vér­párt, amely miatt a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett testi sér­tés bűn­tet­te és annak kísér­le­te miatt el is ítél­te őket. Ezután a fia­ta­labb test­vér­ben az az elha­tá­ro­zás ala­kult ki, hogy a későb­bi­ek során bosszú­ból meg fogja ölni a sér­tet­tet, melyet több­ször is han­goz­ta­tott test­vé­re, ille­tő­leg más sze­mé­lyek előtt is.

2022. novem­ber 2-án a sér­tett, negy­ve­nes éve­i­ben járó mező­he­gye­si férfi este 18 óra felé érke­zett meg az egyik mező­he­gye­si presszó­ba, ahol ita­loz­ni kez­dett, majd erő­sen ittas álla­pot­ba került. A test­vér­pár később érke­zett az ital­mé­rő hely­re és szin­tén inni kezd­tek, de konf­lik­tus, szó­vál­tás nem ala­kult ki a felek között. A 26 éves férfi és a sér­tett az este folya­mán még együtt bili­ár­do­zott is. Zár­órát köve­tő­en, az éjsza­kai órák­ban is együtt távoz­tak a presszó­ból és haza­fe­lé indultak.

Ekkor a fia­ta­labb test­vér– fel­mér­ve, hogy a sér­tet­tel ket­tes­ben marad­tak – a koráb­bi elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en vég­le­ge­sen eldön­töt­te, hogy meg fogja ölni a sér­tet­tet.  Mező­he­gyes kül­te­rü­le­tén, egy erdős terü­le­ten rátá­madt az ittas álla­po­ta miatt ellen­ál­lás­ra kevés­bé képes fér­fi­ra és több alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te, majd a föld­re kerü­lő sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ta. A föl­dön hanyatt fekvő férfi fölé hajolt és foj­to­gat­ni kezd­te őt. Miu­tán a sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te, a ter­helt a tet­té­től meg­ret­ten­ve éleszt­get­ni pró­bál­ta a moz­du­lat­lan fér­fit, rázo­gat­ta és a mell­ka­sát nyom­kod­ta, de mivel már nem moz­dult, ezért úgy vélte, hogy éle­tét vesz­tet­te. Való­já­ban a sér­tett ekkor még élet­ben volt, de élet­funk­ci­ói gyen­gék voltak.

Ekkor a férfi fel­ke­res­te lakó­he­lyén a test­vé­rét, közöl­te vele, hogy meg­öl­te a sér­tet­tet, majd rávet­te arra, hogy segít­sen neki a holt­tes­tet fel­gyúj­ta­ni. Egy fél lite­res műanyag fla­kon­ba ben­zint öntöt­tek, majd azzal együtt vissza­men­tek a cse­lek­mény hely­szí­né­re. A hely­szí­nen az idő­sebb test­vér ellen­őriz­te a férfi élet­funk­ci­ót, azon­ban a léleg­zé­sét nem ész­lel­te, ezért öccse a maguk­kal vitt ben­zin­nel lelo­csol­ta a sér­tet­tet, majd meg­gyúj­tot­ta. A ter­hel­tek haza­men­tek, ahol az álta­luk az este folya­mán viselt ruha­ne­mű­ket, vala­mint a 26 éves ter­helt és a sér­tett mobil­te­le­fon­ját elégették.

A sér­tett a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott, holt­tes­tét más­nap reg­gel talál­ták meg. Halá­lá­nak oka a foj­to­ga­tás által elő­idé­zett gége­szű­kü­let és követ­kez­mé­nyes oxi­gén­hi­á­nyos agy­ká­ro­so­dás volt, mely­hez hoz­zá­já­rult az égés által kivál­tott szén-monoxid mér­ge­zés, vala­mint az égési sérü­lé­sek is.

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség a fia­ta­labb test­vér­rel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, míg bátyá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint mind­ket­tő­jük­kel szem­ben köz­ügyek­től eltil­tás­ra  tett indít­ványt. Tekin­tet­tel arra, hogy az idő­sebb test­vér jelen bűn­cse­lek­ményt lopás bűn­tet­te miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, a főügyész­ség indít­ványt tett ezen bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken folytatódik.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fotó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-gyanuja-mezohegyesen