Főoldal » Hírek » Halálos gázolás begyógyszerezve - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves és egy 28 éves férfi ellen halált okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, ille­tő­leg vét­sé­ge miatt. A fia­ta­labb férfi - aki mel­lett az autó­ban a másik férfi uta­zott - bódult álla­pot­ban vezet­ve a sér­tet­tet nem ész­lel­te, így féke­zés nél­kül elütöt­te, majd a bal­eset után a sérült­nek nem nyúj­tot­tak segít­sé­get.

A vád­irat sze­rint 2021. szep­tem­ber hónap máso­dik felé­ben, dél­előtt, a 27 éves vád­lott autó­val köz­le­ke­dett Mis­kolc kül­te­rü­le­tén, mel­let­te a 28 éves vád­lott uta­zott. A fia­ta­labb férfi a veze­tés előtt alp­ra­zo­lam tar­tal­mú álmo­sí­tó, izom­la­zí­tó hatá­sú, erős nyug­ta­tót vett be, a terá­pi­ás tar­to­mány felső hatá­rát súro­ló mennyi­ség­ben. A férfi bódult­sá­ga miatt a jár­mű­vel az úttest közép­vo­na­lá­ban haladt, a 30 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zó tábla elle­né­re az 50-55 km/h sebes­sé­gét nem csök­ken­tet­te, így a vele szem­ben lévő sáv­ban az úttest közép­vo­na­lá­nál beszél­ge­tő fér­fit féke­zés nél­kül elütöt­te. A sér­tett a motor­ház­te­tő­re került, majd lecsú­szott, és az úttest mel­let­ti füves terü­let­re esett.

A bal­eset után a férfi 150 méter meg­té­te­le után leál­lí­tot­ta az autót, azután vissza­fu­tott a hely­szín­re. Az elkö­ve­tő meg­néz­te a sér­tet­tet, de nem nyúj­tott segít­sé­get, hanem vissza­ment a kocsi­hoz és elhaj­tott. Utas­tár­sa - ami­kor meg­áll­tak - kiszállt, és gya­lo­go­san a laká­sá­ra távo­zott, így segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­sé­gé­nek ő sem tett ele­get.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, agy­vér­zés és lég­mell ala­kult ki, majd a sérü­lé­sek­hez tár­su­ló tüdő­gyul­la­dás miatt kór­há­zi keze­lé­se során meg­halt. A bal­ese­ti sérü­lé­sek és a sér­tett halá­la között köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés áll fenn.

Az ügyész­ség a bal­ese­tet okozó, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, míg a szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű másik vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.