Főoldal » Archív » Halálos gyertyagyújtás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy ötven­nyolc éves férfi ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­fa­lu­ban a fele­sé­gé­vel élt csa­lá­di házuk­ban, amely két külön­ál­ló lak­rész­ből állt, a lak­ré­szek a nyi­tott tor­nác­ról vol­tak meg­kö­ze­lít­he­tő­ek. Az első lak­részt a vád­lott hasz­nál­ta, a tor­nác végé­be eső lak­részt pedig a fele­sé­ge. A vád­lott fele­sé­ge beteg­sé­gei miatt járó­ke­ret­tel is nehe­zen köz­le­ke­dett, a vád­lott gondozta.

Nehéz anya­gi körül­mé­nye­ik okán fel­hal­mo­zó­dott villanyszámla-tartozás miatt nem volt áram a lakás­ban, így a vád­lott estén­ként rend­sze­re­sen gyer­tyát gyúj­tott fele­sé­ge szobájában.

2018 szep­tem­be­ré­ben, este, ami­kor a fele­sé­ge már az ágy­ban feküdt, a vád­lott bement a szo­bá­já­ba, meg­gyúj­tott két gyer­tyát. Viaszt cse­peg­te­tett a linó­le­um­mal borí­tott ablak­pár­kány­ra, és abba helyez­te bele az égő gyer­tyá­kat, majd elment lefeküdni.

Az este folya­mán a gyer­tya alat­ti éghe­tő anya­gok, majd pedig az égve lecsö­pö­gő anyag­tól a sér­tett ágya meg­gyul­lad­tak, és a tűz átter­jedt az ágy­be­tét­re és az ágy­ne­mű­re is. Ami­kor az asszony ész­lel­te a füs­töt, meg­pró­bált kime­ne­kül­ni, de csak az ajtó­ig jutott, a sűrű füst belé­leg­zé­se miatt esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­lott a késő éjsza­kai órák­ban arra ébredt, hogy füst ter­jed a ház­ban, átment a fele­sé­ge lak­ré­szé­be, de a füst­től nem látott sem­mit. Abla­kot nyi­tott, és akkor talál­ta meg fele­sé­gét, akit kivitt a sza­bad leve­gő­re. Amíg a tüzet vödör víz­zel oltot­ta, érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a tűzoltókat.

A vád­lott a gyer­tyá­kat gon­dat­la­nul tűz­ál­ló alá­té­tek nél­kül helyez­te el, majd magá­ra hagy­ta moz­gás­kor­lá­to­zott fele­sé­gét. A helyi­ség­ben tűz kelet­ke­zett, de mivel az ablak zárva volt, az oxi­gén elfo­gyott és a tűz nem tudott kitel­je­sed­ni, ezért nagy füst­kép­ző­dés­sel járt. A sér­tett szén-monoxid-mérgezés követ­kez­té­ben elhalálozott.

A tűz­eset kap­csán köz­ve­szély nem állt fenn.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.