Főoldal » Hírek » Halálos kanyarodás - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat az ellen a nő, aki­nek hibá­já­ból meg­halt egy moto­ros 2019 nya­rán az 58-as főúton.

A vád­irat sze­rint a nő 2019  júni­u­sá­ban Har­kány­ból Túrony felé vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját, ami­ben utas­ként tar­tóz­ko­dott a vőle­gé­nye, aki­vel meg­be­szél­ték, hogy az útba eső étte­rem­ben ebé­del­nek majd. 

A vád­lott a főút 20. km szel­vé­nyé­ben a két­sá­vos útsza­kasz külső sáv­já­ból, illet­ve a külső és belső for­gal­mi sávot elvá­lasz­tó tere­lő­vo­nal­nál meg­kezd­te a balra kanya­ro­dást, azon­ban nem adott elsőbb­sé­get a mögöt­te érke­ző moto­ros­nak. A mulasz­tás miatt a moto­ros közel 80 km/h sebes­ség­gel ütkö­zött neki a vád­lott által veze­tett, éppen kanya­ro­dást végző gép­ko­csi bal hátsó részé­nek.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a moto­ros az út mel­let­ti füves terü­let­re esett, és olyan súlyo­san meg­sé­rült, hogy a hely­szí­nen meg­halt.

Az ügy­ben kiren­delt szak­ér­tők meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint a bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a gép­ko­csit veze­tő vád­lott az irány­vál­toz­ta­tás során nem adott elsőbb­sé­get a vele azo­nos irány­ban köz­le­ke­dő moto­ros­nak.

A nő cse­lek­mé­nye halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami­ért egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság dönt majd.