Főoldal » Archív » Halálos késelésbe torkollott az italozás

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki leszúr­ta a sértettet.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2019 janu­ár­já­ban emelt vádat annak a doma­há­zi fér­fi­nak a bűn­ügyé­ben, amely­ben a közel­múlt­ban hir­de­tett íté­le­tet a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék. A bíró­ság az elkö­ve­tőt külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a nem jog­erős határozatával.

Az elkö­ve­tő fele­sé­gé­vel szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként köl­tö­zött a Nóg­rád megyei köz­ség­be a sér­tett­hez. 2018. május 18-án, késő este együtt ita­loz­tak, ahol a férfi bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét. A sér­tett a fele­ség védel­mé­ben a fér­fi­val össze­szó­lal­ko­zott, dula­kod­tak és köz­ben az elkö­ve­tőt orrba verte. A férfi ekkor egy köze­li ház­hoz távo­zott, tele­fo­non beje­len­tet­te a rend­őr­sé­gen, hogy a sér­tett kábí­tó­szer hatá­sa alatt bán­tal­maz­ta őt. Ezután vissza­tért a sér­tett udva­rá­ba egy 27 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bajo­net­tel, ott a sér­tet­tel újra dula­kod­ni kez­dett, mely­nek során három­szor nagy erő­vel a sér­tet­tet meg­szúr­ta, aki a sérü­lé­se­i­be a hely­szí­nen belehalt.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál, hogy egy koráb­bi bün­te­tés hatá­lya alatt férfi bün­te­té­sét hagy­ja hely­ben, továb­bá uta­sít­sa el az elkö­ve­tő­nek és védő­jé­nek - jogos védel­mi hely­ze­tet állí­tó, fel­men­tés­re irá­nyu­ló, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sét célzó  - fellebbezését.