Főoldal » Hírek » Halálos közúti balesetet okozott egy 25 éves nő - rendőrségi fotókkal - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki gon­dat­la­nul oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet. Az áldo­zat és a többi sérült sem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet.

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lott 2020. decem­ber 30-án, dél­után, ned­ves felü­le­tű úttes­ten, egy mel­lék­úton veze­tett. Menet köz­ben nem az útbur­ko­lat álla­po­tá­nak, és az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en meg­vá­lasz­tott sebes­sé­ge miatt egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban meg­csú­szott. A nő elve­szí­tet­te ural­mát a jár­mű­ve felett, áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba. Itt az autó­ja jobb első részé­vel ütkö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő - az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben már eny­hén jobb­ra tartó és las­sí­tó - sze­mély­gép­ko­csi­val. Ezután a nő autó­ja meg­per­dült, miköz­ben a jobb hátsó sár­vé­dő­jé­vel neki­üt­kö­zött a másik autó bal hátsó ajtajának.

Sem az elkö­ve­tő, sem a másik autó veze­tő­je nem lépte túl a meg­en­ge­dett 90 km/órás sebes­sé­get. Az ütkö­zést meg­elő­ző­en a nő autó­já­nak hala­dá­si sebes­sé­ge 72-76 km/óra volt. A bal­eset akkor lett volna elke­rül­he­tő, ha a nő a kanyar­ban 69 km/óránál ala­cso­nyabb sebes­ség­gel haladt volna.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len gép­ko­csi jobb első utasa olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy néhány nap­pal később, kór­há­zi ellá­tá­sa során éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset és a sér­tett halá­la között köz­ve­tett ok-okozati össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg, mivel a biz­ton­sá­gi öv ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­ta ese­tén a kelet­ke­zett sérü­lé­sek kisebb súlyos­sá­gá­val lehe­tett volna számolni.

A szem­be jövő autót veze­tő fia­tal nő, és a bal hátsó utasa könnyű, míg a vád­lott súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A biz­ton­sá­gi övet egyi­kük sem használta.

A bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben a járá­si ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a Bony­há­di Járásbíróságnál.

 A fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/ketten-serultek-sulyosan-1#