Főoldal » Hírek » Halálra szúrta korábbi élettársát – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki vitát köve­tő­en rátá­madt koráb­bi élet­tár­sá­ra és egy kés­sel kiol­tot­ta az életét.

A vád­irat sze­rint egy 35 éves nő egy XIII. kerü­le­ti lakás­ban élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt az arab szár­ma­zá­sú sér­tet­tel, miköz­ben a férfi fenn­tar­tott egy külön lakást is. A nő idő­sza­ko­san, ami­kor nála tar­tóz­kod­tak, ellát­ta a koráb­bi pár­kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó két kis­gyer­me­két is.  A sér­tett sze­re­tett volna a nővel vég­leg csa­lád­ként élni, és ebbe kez­det­ben a vád­lott is bele­egye­zett. Később azon­ban már elzár­kó­zott az együtt­élés­től, és azt sem enged­te a sér­tett­nek, hogy ami­kor a gyer­me­kei nála alsza­nak, az ő alta­tá­su­kat meg­elő­ző­en haza­ér­kez­zen. Ami­kor a gyer­me­kek ott­hon vol­tak, akkor a sér­tett nap­köz­ben sem mehe­tett haza.  A pár kap­cso­la­ta az előb­bi­ek miatt, továb­bá a nő ita­lo­zá­sai meg­rom­lott, majd szakítottak.

A vád­lott 2023. ápri­lis 20-án – bár gyer­me­kei éppen nála, a XIII. kerü­le­ti lakás­ban tar­tóz­kod­tak – jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott  Este, zak­la­tott ideg­ál­la­pot­ban fel­hív­ta a sér­tet­tet, és közöl­te, hogy a sze­mé­lyes tár­gya­it még aznap vigye el. A nő ekkor is arra kérte a fér­fit, hogy csak 21 óra után men­jen a hol­mi­já­ért, ami­kor a két gyer­me­ket lefek­tet­te alud­ni. A sér­tett kb. fél órá­val a meg­je­lölt idő­pont előtt érke­zett, ezért össze­vesz­tek. Az elkö­ve­tő a kony­há­ban magá­hoz vett egy kést, és azzal mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet, aki elin­dult kife­lé, majd az ajtón kívül össze­esett. A nő a kést a moso­ga­tó­ba dobta, köz­ben szó­lon­gat­ta a sér­tet­tet, hogy jöj­jön be. Miu­tán ész­lel­te, hogy a sér­tett esz­mé­le­tét veszí­tet­te, máso­kon keresz­tül segít­sé­get kért, azon­ban a férfi éle­tét a rövid időn belül kiér­ke­ző men­tők sem tud­ták már megmenteni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló nőt ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a nő nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A fotó­kon lakás bejá­ra­ti ajta­ja lát­ha­tó, vala­mint a táma­dás­hoz hasz­nált kés a moso­ga­tó­ban más kony­hai esz­kö­zök mellett.