Főoldal » Archív » Halálra verte a szálloda takarítónőjét

A Pest Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy szék­kel halál­ra verte egy szi­get­szent­mik­ló­si hotel takarítónőjét.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy férfi 2018 feb­ru­ár­já­ban beje­lent­ke­zett egy buda­pes­ti pan­zi­ó­ba. Egy hétre bérelt szo­bát. A pan­zió sze­mély­ze­te fel­fi­gyelt a férfi fur­csa visel­ke­dé­sé­re: feles­le­ges mennyi­ség­ben vásá­rolt külön­bö­ző tár­gya­kat, bement a ven­dé­gek szá­má­ra nyit­va nem álló helyi­sé­gek­be, havat söpört a pan­zió kertjében.

A férfi anél­kül, hogy kije­lent­ke­zett volna a pan­zi­ó­ból, 2018. már­ci­us 1-én dél­után távo­zott onnan taxi­val. Még aznap Szi­get­szent­mik­lós­ra ment, és szo­bát vett ki egy hotel­ben. A szál­lo­dá­ban több tíz­ezer forin­tért édes­sé­get vásárolt.

A férfi késő este a moso­dá­ba ment, ahol a szál­lo­da ven­dé­gei nem tar­tóz­kod­hat­nak. A hotel gond­no­ka meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy men­jen ki a moso­dá­ból, aki ezt meg is ígérte.

Ezt köve­tő­en érke­zett a mosó­kony­há­hoz két taka­rí­tó­nő. Az egyik asszony, a bűn­ügy sér­tett­je úgy látta, hogy a moso­da üres. Ekkor azon­ban a szá­rad­ni fel­akasz­tott lepe­dők mögül elő­lé­pett a vád­lott. Úgy vélte, hogy az asszony maga a Sátán, több­ször meg­ütöt­te, miköz­ben ordí­tott. A nő segít­sé­gé­re siető gond­nok ráki­a­bált a vád­lott­ra, mire ő egy szék­kel a gond­nok­ra támadt. A gond­nok a táma­dás elől elme­ne­kült, hogy érte­sít­se a rendőröket.

A vád­lott a magá­ra maradt taka­rí­tó­nő felé for­dult, és őt az össze­tört szék­kel test­szer­te ütle­gel­te. Az asszony a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Pest Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.