Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Halálra verte ivócimboráját - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki tavaly nyá­ron eddig isme­ret­len okból bán­tal­maz­ta a vele együtt ita­lo­zó sértettet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi együtt ita­lo­zott tavaly júni­us 4. nap­já­ról júni­us 5. nap­já­ra vir­ra­dó­ra a szen­te­si házá­ban a sér­tet­tel. Az éjsza­ka folya­mán a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal ököl­lel, test­szer­te meg­ütöt­te a másik fér­fit, aki a hely­szí­nen bele­halt sérüléseibe.

A halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szökés- elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te az elkö­ve­tő letartóztatását.