Főoldal » Hírek » Halálra verték a gátőrt a fiatalkorúak - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 14 éves és egy 17 éves fia­tal­ko­rú ellen aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­te miatt. A fiúk egy halas­tó tisz­tí­tá­si mun­ká­la­ta­i­ban vet­tek részt a 77 éves gát­őr­rel együtt, aki­nek autó­ját enge­dély nél­kül hasz­nál­ták. Ami­kor a sér­tett fele­lős­ség­re vonta őket, ököl­lel és fada­ra­bok­kal olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. szep­tem­ber hónap köze­pén egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő halas­tó tisz­tí­tá­si mun­ká­la­ta­i­ban segéd­kez­tek a 77 éves gát­őr­rel együtt. A férfi a gép­jár­mű­vé­vel szál­lí­tot­ta a fada­ra­bo­kat, a vád­lot­tak azon­ban az autót a sér­tett enge­dé­lye nél­kül elvit­ték, és egy kuko­ri­ca­táb­lá­ban elakad­tak vele. Ami­kor a gátőr ezért fele­lős­ség­re vonta őket, és közöl­te velük, hogy érte­sí­te­ni fogja a rend­őr­sé­get, az egyik fia­tal hátba rúgta, ami­től a föld­re esett, míg a másik fiú ököl­lel fejen ütötte.

A gátőr a föld­ről fel­vett egy fada­ra­bot, és az őt meg­ütő vád­lot­tat fejen ütöt­te, erre az elkö­ve­tők fada­ra­bo­kat vet­tek maguk­hoz, és azzal test­szer­te ütle­gel­ték a sér­tet­tet, miköz­ben egyi­kük kije­len­tet­te, hogy meg kell ölni. Ami­kor abba­hagy­ták a bán­tal­ma­zást, a sér­tett fel­állt a föld­ről és vérző fej­jel mene­kül­ni pró­bált elő­lük, egy arra köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csit meg­ál­lí­tott, és a veze­tő­től azt kérte, hogy vigye el. A fia­ta­lok azon­ban oda­men­tek az autó­hoz, azt mond­ták a sofőr­nek, hogy a sér­tett erő­sen ittas álla­po­tú, nyu­god­tan men­jen el, majd ők segí­te­nek neki. Ezután viszont tovább ütle­gel­ték áldozatukat. 

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meg­halt. Az egyik vád­lott a nad­rág zse­bé­ből elvet­te az autó indí­tó­kul­csát. Ami­kor a fia­tal­ko­rú­ak meg­lát­ták, hogy rend­őr és men­tő­au­tók köze­led­nek a hely­szín­hez, vissza­men­tek a holt­test­hez, és azt az erdő­be behúz­va, faágak­kal, leve­lek­kel beta­kar­va elrejtették. 

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy az idő­seb­bik fiú nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.