Főoldal » Hírek » Halált okozó testi sértés - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki az őt meg­vic­ce­lő sér­tet­tet úgy meg­ütöt­te a fején, hogy az más­nap a kór­ház­ban bele­halt a sérü­lé­se­i­be.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2022. augusz­tus 10-én dél­után a szat­má­ri tele­pü­lés főut­cá­ján üldö­gélt az egyik dohány­bolt előtt, ahol meg­kí­nál­ta őt sör­rel a sér­tett. Sörö­zés köz­ben azt aján­lot­ta a vád­lott­nak, hogy vesz neki egy fél deci pálin­kát is, amit a vád­lott elfo­ga­dott, majd a sér­tet­től kapott pénz­zel bement a dohány­bolt­ba. Ezalatt a sér­tett a vád­lott őri­zet­le­nül hagyott sörös­do­bo­zát magá­hoz vette, majd az azon lévő nyí­lást pil­la­nat­ra­gasz­tó­val tré­fá­ból beken­te. A bolt­ból vissza­té­rő vád­lott előbb meg­it­ta a pálin­ká­ját, majd a sörös­do­bozt a szá­já­hoz emel­te, abba bele­ivott, de ragasz­tós lett a szája, és miköz­ben töröl­get­te magát, a körü­löt­te állók kine­vet­ték.

A vád­lott sér­tő­döt­ten kérte szá­mon a sér­tett által  űzött tré­fát és a mara­dék sör­rel le is locsol­ta őt. Néhány perc beszél­ge­tés után a vád­lott a mel­let­te álló sér­tet­tet egy ízben ököl­lel a tar­kó­ján meg­ütöt­te, ami­től a sér­tett hanyatt esett, a fejét pedig a talaj­ba ütöt­te. Azon­nal elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét, olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett a kopo­nyá­ján, hogy más­nap a kór­ház­ban elhunyt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban  bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a fér­fi­vel szem­ben.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.