Főoldal » Hírek » Halált okozó verekedés – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy utcai köte­ke­dés kez­de­mé­nye­ző­je meg­ütöt­te a szá­má­ra isme­ret­len sér­tet­tet, aki hanyatt esve élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, később elhunyt. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a táma­dó­val szem­ben, és vádat emelt garáz­da tár­sai ellen is.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – egy 57 éves férfi, 20 éves fia és egy 46 éves férfi roko­nuk –– 2021. júni­us 19-én, este együtt ünne­pel­tek egy IX. kerü­le­ti lakás­ban. Éjfél után az két idő­sebb férfi kimen­tek az utcá­ra, hogy keres­se­nek nyit­va lévő szó­ra­ko­zó­he­lyet. Az utcán ekkor szem­be jött egy 4 fős tár­sa­ság 2 tagja - a későb­bi sér­tett és test­vé­re -, akik­be az erő­sen ittas 57 éves férfi min­den előz­mény nél­kül bele­kö­tött. A két inzul­tált sze­mély nem akart konf­lik­tust, ezért hát­rál­tak, azon­ban a két férfi követ­ték és köte­ke­dő­en szó­lon­gat­ták őket, majd a tár­sa­ság hely­szín­re érke­ző továb­bi 2 tag­ját is. Tele­fon­hí­vás­ra futva a hely­szín­re ment a 20 éves férfi, aki szin­tén agresszí­ven lépett fel, és tovább her­gel­te tár­sa­it. A vád­lot­tak dula­ko­dást, lök­dö­ső­dést kez­de­mé­nyez­tek a vere­ke­dés elől kitér­ni szán­dé­ko­zó, folya­ma­to­san hát­rá­ló, önma­gu­kat védő tár­sa­ság­gal. A dula­ko­dás során az 57 éves férfi meg­ütöt­te a tár­sa­ság egyik tag­ját, aki az ütés hatá­sá­ra hát­ra­esett, és beütöt­te a fejét a járda kemény, asz­fal­to­zott felü­le­té­be, ami­nek követ­kez­té­ben azon­nal elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Arra haladt egy men­tő­au­tó, így a tár­sa­ság tag­jai rög­tön segít­sé­get kér­tek, a men­tő­sök érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A sér­tett olyan mér­ték­ben sérült, hogy a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 57 éves fér­fi­val szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te, tár­sai ellen cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség arra tett indít­ványt vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ság a halált okozó testi sér­tés­sel vádolt fér­fit vég­re­haj­tan­dó, 2 tár­sát fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a dula­ko­dást meg­elő­ző­en a halál oko­zá­sá­val vádolt férfi kimegy az utcá­ra, majd a fia – tele­fon­hí­vás­ra – futva utána megy, azután pedig mind együtt vissza­tér­nek a lép­cső­ház­ba.