Főoldal » Hírek » Halált okozott a szakszerűtlen fadöntés - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik­nek mulasz­tá­sai mun­ka­tár­suk halá­lá­hoz vezet­tek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­ta­labb férfi egy erdé­sze­ti mun­kák­kal fog­lal­ko­zó céget veze­tett, mely­nek alkal­ma­zá­sá­ban állt az idő­sebb vád­lott és a sér­tett is.

A vád­lot­tak 2021 már­ci­u­sá­ban Nagy­ba­jom kül­te­rü­le­tén végez­tek erdő­gyé­rí­tést. Ennek során azon­ban a mun­ká­so­kon mun­ka­vé­del­mi sisak nem volt, annak vise­lé­sét a céget veze­tő vád­lott a mun­ka­vég­zés köz­ben sem ellen­őriz­te, ahogy a munka hely­szí­ni irá­nyí­tá­sá­val sem bízott meg sen­kit.

A mun­ka­vég­zés során az idő­sebb vád­lott - aki a munka meg­kez­dé­se előtt alko­holt is fogyasz­tott - a mun­ka­te­rü­le­ten sza­bály­ta­la­nul egy fenn­akadt, 15-20 cm tőát­mé­rő­jű fa 2 méte­res rön­kök­re tör­té­nő dara­bo­lá­sát végez­te motor­fű­résszel anél­kül, hogy a fát a másik fáról levet­te volna, és nem győ­ző­dött meg arról sem, hogy a mun­ka­vég­zés köze­lé­ben senki sem tar­tóz­ko­dik, ezért a fa dara­bo­lá­sa során a lomb­ko­ro­na egyik kiál­ló ága az ott álló sér­tett­re esett.

A hely­szí­nen tar­tóz­ko­dók a súlyo­san sérült fér­fi­hez azon­nal men­tőt hív­tak, azon­ban a sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­kel köz­vet­len oko­za­ti össze­füg­gés­ben kiala­kult vese­gyul­la­dás, majd vér­mér­ge­zés miatt néhány hónap­pal később elhunyt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két fér­fi­val szem­ben fog­ház­bün­te­tés és a faki­ter­me­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fény­ké­pet a Somogy Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.