Főoldal » Hírek » Halára késelte a lakótársát - VIDEÓVAL - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint leszúr­ta lakótársát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett közö­sen lak­tak szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként egy vecsé­si ingat­la­non. Mind­ket­ten napon­ta fogyasz­tot­tak alko­holt és emi­att több­ször volt példa koráb­ban is vesze­ke­dés­re közöttük.

2020 szep­tem­be­ré­nek egyik nap­ján az elkö­ve­tő és a sér­tett közös taka­rí­tás köz­ben erő­sen leit­ta­sod­tak, majd az ingat­lan kony­há­já­ban vitat­koz­ni kezdtek.

A vita során az elkö­ve­tő fel­vett egy tizen­négy cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést és azt has tájé­kon tel­jes hosszá­ban a sér­tett­be szúr­ta. Később a vérző áldo­zat­hoz ugyan men­tőt hívott, de azok kiér­ke­zé­sé­ig a sér­tett a vér­vesz­te­ség miatt elhunyt.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tő hely­szí­nen tör­tént elfo­gá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://youtu.be/8v9STl_EPFQ