Főoldal » Archív » Halászott is a megvádolt balatoni horgász

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 51 éves férfi ellen, aki 2018 nya­rán jogo­su­lat­la­nul halá­szott a Bala­ton Bada­csony­láb­di­hegy előt­ti részén. 

A vád­irat sze­rint a férfi a nád­fal­lal pár­hu­za­mo­san egy 20 méter hosszú, úgy­ne­ve­zett eresz­tő­há­lót helye­zett ki, hogy azzal jogo­su­lat­la­nul halásszon. Az elkö­ve­tő 2018. júni­us végén, júli­us ele­jén napi rend­sze­res­ség­gel eve­zett ki az eresz­tő­há­ló­hoz, hogy ellen­őriz­te, van-e benne hal. Júli­us 1-jén is így tett, ami­kor egy com­pót talált, azt a csó­nak­já­ba tette, és vissza­eve­zett a stég­hez, ahol egy ideig még hor­gá­szott. A vád­lott más­nap reg­gel is a háló­hoz akart evez­ni, azon­ban a halá­sza­ti őrök ekkor intéz­ked­tek vele szemben.

A férfi álla­mi hor­gász­en­ge­déllyel, ille­tő­leg terü­le­ti enge­déllyel ren­del­ke­zett, ame­lyek azon­ban csak hor­gá­szat­ra jogo­sí­ta­nak, halá­szat­ra nem.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő­vel szemben.