Főoldal » Archív » Halottlátónak, jósnőnek adta ki magát a csaló nő

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás, minő­sí­tett csa­lás és ható­ság fél­re­ve­ze­té­se miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki magát ördög­űző­nek, hal­ott­lá­tó­nak és jós­nő­nek kiad­va, más­fél éven át abból élt, hogy közös­sé­gi olda­la­kon vagy busz­meg­ál­ló­ban meg­is­mert női áldo­za­tai pén­zét elszedte.

A vád sze­rint a Tolna megyei köz­ség­ben élő nő a közös­sé­gi olda­lon ismer­te meg első áldo­za­tát, akire „ráírt”, majd rövi­de­sen bizal­mas isme­ret­ség ala­kult ki közöt­tük. A vád­lott kipu­ha­tol­ta áldo­za­ta csa­lá­di viszo­nya­it, majd hiszé­keny­sé­gét kihasz­nál­va elő­ször egy kisebb össze­get kért azért, hogy a pénzt oltár­ra helyez­ve kiűz­ze a gonoszt egy - a sér­tett­nek nem sok­kal koráb­ban sze­rel­mi csa­ló­dást okozó - fér­fi­ból. Annak érde­ké­ben, hogy továb­bi össze­ge­ket kap­jon a sér­tet­től, azzal is meg­fe­nye­get­te, hogy ha nem fizet, a csa­lád­ja fogja bánni, az ördög rosszat fog tenni velük. A sér­tett nő ami­at­ti félel­mé­ben, hogy a vád­lott által mon­dot­tak bekö­vet­kez­nek, a kapott útmu­ta­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en egy busz­meg­ál­ló­ban a vele talál­ko­zó „néma lány­nak” – aki való­já­ban a vád­lott volt – tíz alka­lom­mal össze­sen több mint 1,2 mil­lió forin­tot adott át.

A szin­tén közös­sé­gi olda­lon meg­is­mert későb­bi áldo­za­tá­nak valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy már egy ideje figye­lik, ezért el kell őt rej­te­ni. A vád­lott kérte, hogy a meg­be­szélt talál­ko­zó­ra a sér­tett az összes érték­tár­gyát vigye magá­val. A vád­lott a néhány napig a laká­sán „rej­te­ge­tett”, meg­té­vesz­tett áldo­za­ta sze­mé­lyes ada­ta­it, továb­bá okmá­nya­it is meg­sze­rez­te és a tudta nél­kül mobil­te­le­fo­no­kat vásá­rolt. Mind­ez nem volt elég, mert a sér­tett fér­jét is fel­hív­ta azzal, hogy az asszony náluk van és csak akkor enge­dik sza­ba­don, ha fizet. A fenye­ge­tés a férj­ben komoly félel­met kel­tett, ezért 394 ezer forin­tot utalt át a vád­lott által meg­adott bankszámlára.

Egy menet­rend­sze­rin­ti buszon ismer­ke­dett meg a vád­lott azzal a sér­tet­tel, aki­nek bizal­má­ba fér­kőz­ve fel­aján­lot­ta, hogy össze­hoz­za egy hal­ott­lá­tó­val annak érde­ké­ben, hogy segít­sen kide­rí­te­ni tra­gi­kus körül­mé­nyek között elhunyt fia halá­lá­nak okát. A vád­lott ezután isme­ret­len szám­ról fel­hív­ta áldo­za­tát és hal­ott­lá­tó­ként bemu­tat­koz­va kész­pénzt és éksze­re­ket kért a „köz­ve­tí­tőn” keresz­tül eljut­tat­ni hozzá. Áldo­za­tát több, mint 600 ezer forint­tól sza­ba­dí­tot­ta meg. A sér­tett a csa­lást utóbb fel­is­mer­te, ezért  hogy ártat­lan­sá­gát bizo­nyít­sa, a vád­lott maga is fel­je­len­tést tett a hal­ott­lá­tó­val szem­ben és csa­lás miatt nyo­mo­zás indult.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű nőt több­rend­be­li zsa­ro­lás, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A más ügy­ben fogva lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.