Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hamar lebukott a Kaposváron kábítószerrel kereskedő férfi – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben. A férfi  pár hóna­pig tudta vinni az üzle­tet, míg a nő kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa miatt már pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt állt.

A vád sze­rint a fér­fi­nak 2022 évben nem volt rend­sze­res jöve­del­me, így meg­él­he­té­sét 2022 augusz­tu­sá­tól 2022 októ­be­ré­ben tör­té­nő elfo­gá­sá­ig kábí­tó­szer keres­ke­de­lem révén biztosította.

A férfi a mari­hu­á­nát Buda­pes­ten sze­rez­te meg, majd kapos­vá­ri lakó­he­lyén ada­gol­ta és cso­ma­gol­ta. A vád­lott a kipor­ci­ó­zott dro­got ugyan­csak Kapos­vá­ron érté­ke­sí­tet­te, vevői között volt vád­lott társa, akit kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­nak elkö­ve­té­se miatt két évre pró­bá­ra bocsá­tott a bíró­ság, ennek elle­né­re újra kábí­tó­szer­rel élt.

A férfi nem soká­ig tudta az ille­gá­lis anya­got árul­ni, mivel a kapos­vá­ri rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elren­del­te letartóztatását.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a keres­ke­dő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a fogyasz­tó nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság készítette.