Főoldal » Hírek » Hamis ajánlóívekkel lett képviselőjelölt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki a 2022. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő válasz­tá­son hamis aján­ló­íve­ket adott le és kép­vi­se­lő­je­lölt­té vált.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő 2021 novem­be­ré­ben került kap­cso­lat­ba azzal az orszá­gos lis­tát állí­tó párt­tal, amely­nek cél­ki­tű­zé­se­i­vel egyet­ért­ve elvál­lal­ta, hogy egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti jelölt­jük­ként indul­ni fog az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők 2022. évi válasz­tá­sán. A kép­vi­se­lő­je­löl­ti pozí­ció meg­szer­zé­se érde­ké­ben az egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­té­ben 2022. feb­ru­ár 12-től hoz­zá­kez­dett az aján­lá­sok gyűj­té­sé­hez, amely­ben 4-5 isme­ret­len sze­mély is segí­tet­te. Miu­tán az akti­vis­ták össze­gyűj­töt­ték az aján­lá­so­kat, az aján­ló­íve­ket úgy adták vissza a vád­lott­nak, hogy azo­kon az aján­lást gyűj­tők ada­tai kitöl­tet­le­nek marad­tak és az ívet sem írták alá. A nő ekkor az aján­ló­íve­ket a saját ada­ta­i­val kitöl­töt­te és alá­ír­ta azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha az aján­lá­so­kat maga gyűj­töt­te volna.

A válasz­tá­si iroda – nem tudva az aján­ló­ívek meg­ha­mi­sí­tá­sá­ról - a vád­lot­tat fel­vet­te a kép­vi­se­lő­je­löl­ti nyilvántartásba.

Az ille­té­kes válasz­tá­si iroda elnö­ké­nek fel­je­len­té­sé­re indult nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az aján­lá­si sza­bá­lyok meg­sér­té­sé­vel kitöl­tött, hamis aján­ló­íve­ken lévő aján­lá­sok nél­kül a nő el sem érte volna a kép­vi­se­lő­je­lölt­té válás­hoz szük­sé­ges ötszáz érvé­nyes ajánlást.

Az ügyész­ség a nőt válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tet­tel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék hoz döntést.