Főoldal » Archív » Hamis euróval fizetett Ózdon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy 25 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki hamis 100 eurós bank­jeggyel fize­tett egy ózdi benzinkúton.

A gya­nú­sí­tott 2018. janu­ár 13- án kora reg­gel, az üzem­anyag­töl­tő állo­má­son 3 cso­mag chip­set vett magá­hoz 1.050 Ft érték­ben, majd egy 100 eurós cím­le­tű bank­jeggyel fize­tett, melyet köve­tő­en vissza­já­ró összeg­ként 29.505 Ft-ot kapott.

A ben­zin­kút dol­go­zói a gya­nú­sí­tott által átadott bank­je­gyet gya­nús­nak talál­ták, végül ala­po­sab­ban meg­vizs­gál­va egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­ték annak hamis vol­tát. Az alkal­ma­zot­tak ekkor továb­bi pénz­vál­tás ürü­gyén vissza­hív­ták az üzlet­be a még a ben­zin­kút terü­le­tén tar­tóz­ko­dó fér­fit, aki ekkor egy újabb hamis 100 eurós bank­je­gyet akart bevál­ta­ni. Ekkor a töl­tő­ál­lo­más sze­mély­ze­te tájé­koz­tat­ta a gya­nú­sí­tot­tat a pénz hamis vol­tá­ról, melyet tudo­má­sul vett, majd a koráb­ban vissza­já­ró­ként átvett 29.505 Ft-ot vissza­ad­ta és távo­zott az üzletből.

A bűn­cse­lek­ményt köve­tő­en a dol­go­zók érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, akik rövid időn belül ott­ho­ná­ban elfog­ták, majd őri­zet­be vet­ték a gyanúsítottat.

Az Ózdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a fér­fit, mely bűn­cse­lek­mény 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért egy­elő­re egy hónap­ra elren­del­te a letartóztatását.