Főoldal » Hírek » Hamis iratokkal igazolta a kölcsönzött munkaerő végzettségeit - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés egy 30 éves férfi ellen, aki mun­ka­erő köz­ve­tí­tő­ként hamis vég­zett­sé­gi és orvo­si ira­tok­kal biz­to­sí­tott mun­ka­erőt

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 30 éves férfi egy mun­ka­erő köl­csön­zés­sel fog­lal­ko­zó cég kép­vi­se­lő­je­ként biz­to­sí­tott mun­ká­so­kat egy Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen lévő cég­nek. A mun­ka­ügyi ellen­őr­zés során azon­ban kide­rült, hogy két mun­ka­vál­la­ló­nak nincs meg a mun­ká­hoz szük­sé­ges jogo­sít­vá­nya. Ezért a cég fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, hogy a szük­sé­ges jogo­sít­vá­nyo­kat küld­je meg nekik.

Ekkor a vád­lott pos­tai úton meg­kül­dött a két mun­ka­vál­la­ló nevé­re szóló bizo­nyít­vá­nyo­kat és gép­ke­ze­lői jogo­sít­vá­nyo­kat a cég­nek. Az köz­ok­ira­tok­ról azon­ban kide­rült, hogy hami­sít­vá­nyok, azo­kat iro­da­tech­ni­kai esz­kö­zök és könyv­kö­té­sze­ti anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val állí­tot­ták elő.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott össze­sen nyolc mun­ka­vál­la­ló vonat­ko­zá­sá­ban hamis „mun­ka­kö­ri orvo­si alkal­mas­sá­gi véle­ményt” biz­to­sí­tott a cég­nek, melyek iga­zol­ták, hogy a mun­ka­vál­la­lók egész­ség­ügyi­leg alkal­ma­sak a mun­ka­vég­zés­re. Ezek­ről a magán­ok­irat­nak minő­sü­lő iga­zo­lá­sok­ról is kide­rült, hogy valót­la­nok, a mun­ka­vál­la­lók nem jelen­tek meg a vizs­gá­la­ton.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség több rend­be­li közokirat-hamisítás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat, tet­té­ért a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.