Főoldal » Archív » Hamis munkáltatói igazolással akartak áruhitelhez jutni

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik Deb­re­cen­ben úgy akar­tak hitel­re tele­ví­zi­ót venni, hogy hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lást nyúj­tot­tak be.

A fia­ta­labb vád­lott 2018. decem­ber 7. nap­ján az egyik deb­re­ce­ni elekt­ro­ni­kai áru­ház­ban két tele­ví­zi­ót kívánt áru­hi­tel­re meg­vá­sá­rol­ni össze­sen közel 300.000,- Ft érték­ben. A ked­ve­ző hitel­bí­rá­lat érde­ké­ben egy isme­ret­len sze­mély által kiál­lí­tott hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lást hasz­nált fel, ami valót­la­nul tar­tal­maz­ta a vád­lott mun­ka­kö­rét és mun­ka­bé­rét. A hitel­ké­rel­met a bank eluta­sí­tot­ta, mivel a folyó­sí­tás előtt kide­rült, hogy a mun­kál­ta­tói iga­zo­lás valót­lan tar­tal­mú, ugyan­is a vád­lott soha nem állt a cég alkal­ma­zá­sá­ban.

A siker­te­len hitel­fel­vé­tel után a férfi rábír­ta édes­ap­ját, hogy együtt men­je­nek el a fenti üzlet­be és ő pró­bál­jon meg hitel­re tele­ví­zi­ót vásá­rol­ni. A fia­ta­labb vád­lott a vásár­lás előtt átadott neki egy hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lást azért, hogy azt az ügy­in­té­zés során fel­hasz­nál­ja.

A vád­lot­tak 2018. decem­ber 16. nap­ján bemen­tek a fenti üzlet­be, ahol az idő­sebb férfi közel 200.000,- Ft érté­kű tele­ví­zi­ót kívánt meg­ven­ni. Hitel­ké­rel­mé­hez benyúj­tot­ta a fiá­tól kapott valót­lan tar­ta­mú mun­kál­ta­tó iga­zo­lást, amely mun­ka­he­lyét és fize­té­sét valót­la­nul iga­zol­ta. A hitel­bí­rá­lat során kide­rült, hogy a mun­kál­ta­tói iga­zo­lás valót­lan tar­tal­mú, mert a férfi soha nem állt a cég alkal­ma­zá­sá­ban, így hitel­ké­rel­mét is eluta­sí­tot­ták.

A vád­lot­tak mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­nek, sem mód­juk­ban, sem szán­dé­kuk­ban nem állt az igé­nyelt köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­se, cél­juk a bank meg­té­vesz­té­se és a hitel­összeg jogo­su­lat­lan fel­vé­te­le volt.

A fia­ta­labb vád­lott a bün­te­tő­el­já­rás során elszö­kött és elrej­tő­zött, a fel­ku­ta­tá­sá­ra tett intéz­ke­dé­sek nem vezet­tek ered­mény­re, ezért a nyo­mo­zó ható­ság elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki elle­ne, majd az ügyész­ség távol­lé­vő ter­helt­té nyil­vá­ní­tot­ta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fia­ta­labb vád­lot­tal és több­szö­rös vissza­eső édes­ap­já­val szem­ben kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fogház-, ille­tő­leg bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a bün­te­tő­el­já­rást a fia­ta­labb vád­lott távol­lé­té­ben foly­tas­sa le.