Főoldal » Archív » Hamis tanúzás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség

A Tata Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy olyan barát­ja mel­lett tanús­ko­dott hami­san, aki ellen testi sér­tés bűn­tet­te miatt volt folya­mat­ban büntetőeljárás. 

A vád­lott a barát­ja ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban volt bün­te­tő­el­já­rás­ban tanú­ként került kihall­ga­tás­ra. A barát­tal szem­ben azért folyt a bün­te­tő­el­já­rás, mert 2016. júni­us 23-án az esti órák­ban Tata egyik utcá­já­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy leg­alább 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú zseb­kés­sel, kis-közepes erő­vel, kör­íves moz­du­lat­tal hátba szúr­ta a sértettet.

A vád­lott barát­ja mind a nyo­mo­zás során, mind pedig a bíró­sá­gi eljá­rás során tagad­ta a testi sér­tés bűn­tet­tét, azzal véde­ke­zett, hogy jogos véde­lem­ből vette elő a kést, mivel a sér­tett több sze­méllyel üldö­ző­be vette, majd utol­ér­ve őt, rátá­madt, továb­bá ő szúró moz­du­la­tot a sér­tett felé nem tett, a bics­kát csu­pán maga elé, a sér­tett felé tar­tot­ta, a késbe a sér­tett vélet­le­nül belemozdult.

A testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás során a nyo­mo­zó ható­ság, vala­mint a bíró­ság is tanú­ként hall­gat­ta ki a vád­lot­tat, aki  a tanú­ki­hall­ga­tá­sai alkal­má­val az ügy lénye­ges körül­mé­nye­i­re nézve valót­lan tar­tal­mú val­lo­mást tett, ami­kor a barát­já­nak véde­ke­zé­sét alá­tá­maszt­va azt állí­tot­ta, hogy barát­ját több sze­mély, köz­tük a sér­tett is üldöz­te, akik közül az egyik sze­mély meg is ütötte.

A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a sér­tett egye­dül ment a gép­jár­mű­vel meg­ke­res­ni a vád­lott barát­ját, ezért a tanú­val­lo­más hamis.

A testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás befe­je­zé­sét köve­tő­en a hamis tanú­val szem­ben indult meg a büntetőeljárás.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len vád­lot­tat, amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, 1 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 év 6 hónap pró­ba­idő­re füg­gessze fel.