Főoldal » Hírek » Hamis végrendeletet készített és használt fel egy nő - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nővel szem­ben, aki hamis vég­ren­de­le­tet készí­tett és hasz­nált fel egy sop­ro­ni hagya­té­ki eljárásban.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő nagy­nén­jé­nek házas­sá­gá­ból gyer­mek nem szü­le­tett. A nagy­né­ni fér­jé­nek tulaj­do­ná­ban állt ugyan­ak­kor egy közel 40 mil­lió forint érté­kű ingat­lan, mellyel kap­cso­lat­ban a férfi 2011-ben akképp ren­del­ke­zett, hogy azt halá­la ese­tén test­vé­rei, ille­tő­leg test­vé­rei gyer­me­kei örököljék.

A férfi 2018. évben elhunyt.

A hagya­té­ki eljá­rás meg­in­du­lá­sát köve­tő­en a vád­lott meg­je­lent a köz­jegy­ző­nél az özveggyel, az agyi infark­tu­son átesett, nehe­zen mozgó és beszé­lő nagy­nén­jé­vel és átad­tak egy 2016-os kel­te­zé­sű vég­ren­de­le­tet, mely­nek tar­tal­ma sze­rint az ingat­lan 1/7 és 2/7 részét nem az elhunyt férfi test­vé­rei és csa­lád­ja­ik, hanem a férfi fele­sé­ge, az özvegy örök­li. A vég­ren­de­let­ről a bíró­ság jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az érvény­te­len, azt nem az örök­ha­gyó írta alá. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint azt a vád­lott szer­kesz­tet­te és nyom­tat­ta ki, majd hami­sí­tot­ta alá.

Az ügyész­ség a nőt pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás­sal vádol­ja. A bün­te­té­si tétel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.