Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamis vezetői engedélyt cserélt valódira- vádemelés

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki hamis veze­tői enge­dé­lyét cse­rél­tet­te le magyar veze­tői engedélyre. 

A kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lott hazá­já­ban nem ren­del­ke­zik érvé­nyes veze­tői enge­déllyel és Magyar­or­szá­gon orvo­si alkal­mas­sá­gi vizs­gá­la­ton sem vett részt. A vád­lott Romá­ni­á­ban álla­po­dott meg egy isme­ret­len sze­méllyel abban, hogy segít­sé­gé­vel magyar veze­tői enge­délyt szerez.

A vád­lott 2017. júli­us 11-én a Komárom-Esztergom Megyei Kor­mány­hi­va­tal Esz­ter­go­mi Járá­si Hiva­ta­lá­ban kérel­mez­te a nevé­re kiál­lí­tott, az okmány­iro­dán álta­la átadott görög veze­tői enge­dély cse­ré­jét, ekkor átadott egy hamis egész­ség­ügyi alkal­mas­sá­gi véle­ményt is.

A vád­lott nem szer­zett soha veze­tői enge­dély kiál­lí­tá­sá­hoz jogo­sult­sá­got, továb­bá egész­ség­ügyi alkal­mas­sá­gi vizs­gá­la­ton sem vett részt, ezért a vád­lott kérel­me alap­ján a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um által kiál­lí­tott  magyar honos­sá­gú veze­tői enge­dély valót­lan ada­tot tartalmaz.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.