Főoldal » Hírek » Hamisan igazolták a választói ajánlások meglétét – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 3 fér­fi­val szem­ben emelt vádat válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt, akik a vád sze­rint úgy iga­zol­ták a válasz­tói aján­lá­sok meg­lé­tét a 2019. évi önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kon, hogy tud­ták, az íve­ken hamis alá­írá­sok is szerepelnek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy – ugyan­azon párt­hoz tar­to­zó – 48 és 67 éves férfi 2019-ben az önkor­mány­za­ti válasz­tá­son jelölt­ként kívánt indul­ni 1-1 buda­pes­ti válasz­tó­ke­rü­let­ben. A jelölt­ség­hez szük­sé­ges válasz­tó­pol­gá­ri aján­lá­so­kat gyűj­tő íve­ket a 2 férfi aján­lás­gyűj­tő­ként alá­ír­ta, amellyel iga­zol­ták, hogy az ívek sze­rin­ti aján­lá­so­kat sze­mé­lye­sen ők gyűj­töt­ték, és az érin­tett válasz­tó­pol­gá­rok aján­lást adtak a részük­re. Való­já­ban azon­ban az iga­zo­lá­sok nem felel­tek meg a való­ság­nak, mert a 48 éves férfi a saját ívein 17 alá­írást maga hami­sí­tott, a 67 éves férfi ívein pedig – a férfi tud­tá­val – isme­ret­len sze­mély hami­sí­tott 45 alá­írást. A hamis alá­írá­sok­kal kép­vi­se­lő­je­lölt­ként vet­ték nyil­ván­tar­tás­ba mind­két férfit.

A vád leír­ja még egy – ugyan­ezen párt érde­ké­ben eljá­ró – 68 éves férfi cse­lek­vő­sé­gét, aki egy har­ma­dik jelölt nyil­ván­tar­tás­ba véte­le érde­ké­ben adott le olyan alá­írás­gyűj­tő íve­ket, ame­lye­ken 23 hamis alá­írás volt, és ame­lyek szük­sé­ge­sek vol­tak a jelöl­ti jogálláshoz.

Mind­eze­ken túl a vád­irat sze­rint a 3 férfi párt­juk – jóhi­sze­mű – pol­gár­mes­ter­je­lölt­jét is oly módon támo­gat­ták, hogy alá­írás­gyűj­tő­ként hamis alá­írá­so­kat tar­tal­ma­zó íve­ket iga­zol­tak le a javára.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 3 fér­fi­val szem­ben, fejen­ként 2 rend­be­li válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék szab­jon ki a vád­lot­tak­kal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben – vég­re­haj­tá­sá­ban  fel­füg­gesz­tett börtönbüntetést.