Főoldal » Hírek » Hamisan vádolta férjét egy nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves nő ellen hamis vád bűn­tet­te miatt, aki a rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett férje ellen valót­la­nul azt állít­va, hogy agresszí­ven visel­ke­dik, szi­dal­maz­za, és rend­sze­re­sen tett­le­ge­sen bán­tal­maz­za. A fel­je­len­tés alap­ján bün­te­tő­el­já­rás indult, amely­nek kere­té­ben tanú­ki­hall­ga­tá­sa során beis­mer­te, hogy alap­ta­la­nul vádol­ta meg férjét.

A vád­irat sze­rint a nő 2021. decem­ber máso­dik felé­ben meg­je­lent a Mező­kö­ves­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon és fel­je­len­tést tett a férje ellen. Valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a férje 2021. júni­u­sá­tól a fel­je­len­tés nap­já­ig rend­sze­re­sen agresszí­ven visel­ke­dett vele, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta, és több­ször tett­leg bán­tal­maz­ta, úgy hogy tenyér­rel arcon ütöt­te, a haját húzta, lök­dös­te és foj­to­gat­ta. A fel­je­len­tés meg­té­te­lét meg­elő­ző napon dél­után egy újabb vitá­juk alkal­má­val egy két és fél lite­res teli kólás fla­kont dobott a hasá­nak és váran­dós álla­po­tát sem kímél­ve ütlegelte.

Bün­te­tő­el­já­rás indult, amely­ben a fér­jet gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, aki viszont tagad­ta a cse­lek­ményt, azt mond­ta, hogy van­nak közöt­tük vesze­ke­dé­sek, de soha nem bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, ille­tő­leg egy­szer, ami­kor a füs­tös szo­bá­ban rosszul lett, kivit­te a maga­te­he­tet­len nőt, és hogy magá­hoz térít­se ijed­té­ben arcon ütötte.

A vád­lot­tat tanú­ként hall­gat­ták ki, elmond­ta, hogy a fel­je­len­té­sé­ben fog­lal­tak nem fedik a való­sá­got, édes­any­ja táp­lál­ta a férje elle­ni harag­ját, de nem ő volt az ötlet­adó, saját dön­té­sé­re, de még indu­la­tos álla­po­tá­ban tette meg a nyi­lat­ko­za­to­kat, őt a férje soha nem bántotta.

A nyo­mo­zó ható­ság a férj­jel szem­be­ni bün­te­tő­el­já­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.