Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hangfalakban hozott át illegális határsértőket - videóval és fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, akit idén feb­ru­ár­ban hét sze­mély csem­pé­szé­sén értek tet­ten a rösz­kei határátkelőhelyen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár­já­ban 400 euró ellen­szol­gál­ta­tás ígé­re­té­nek fejé­ben meg­ál­la­po­dott isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­já­val abban, hogy üres hang­fal ládák­ba rejt­ve Szer­bi­á­ból Bécs­be ille­gá­lis mig­rán­so­kat fog szál­lí­ta­ni egy fur­gon­nal. A sike­re érde­ké­ben a vád­lott ipar­ka­ma­rai okmányt is kiál­lít­ta­tott a szál­lí­tan­dó zenei esz­kö­zök­re, majd feb­ru­ár 26-án, est Kik­in­da köze­lé­be haj­tott a jár­mű­vel. Itt egy tet­tes­tár­sa az elő­ze­te­sen a fur­gon­ba egy­más­ra bepa­kolt hang­fa­lak közül az alsók­ba elbúj­ta­tott hét indi­ai állam­pol­gárt, majd vissza­erő­sí­tet­te rájuk azok sűrű, szi­va­csos borítását.

A férfi a szerb-magyar hatá­ron fel­tor­ló­dott kocsi­sor miatt csak más­nap reg­gel 7 óra­kor jelent­ke­zett be Rösz­ké­nél Magyar­or­szág­ra. Itt a jármű átvizs­gá­lá­sa során a pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket, akik addig­ra órák óta mag­zat­póz­ban – hat fő ese­té­ben páro­sá­val – kupo­rog­tak az átala­kí­tott hangfalládákban.

A határ­sér­tők­nek az uta­zás jelen­tős testi-lelki gyöt­re­lem­mel járt, mivel test­hely­ze­tü­ket meg­vál­toz­tat­ni nem tud­ták, leve­gő­höz is csak a hang­fal borí­tá­sán keresz­tül jutot­tak, illet­ve vég­tag­ja­ik is erő­sen elzsibbadtak.

Az elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dés­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A vide­ót, illet­ve a képe­ket a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal készítette.

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1354342862041790