Főoldal » Hírek » Hangos motorozásáért szúrta hasba szomszédját - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki hasba szúr­ta szom­széd­ját, mert zavar­ta a motor­já­nak zaja.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett Nagy­kő­rös egyik külső részén lak­tak, egy utcá­ban. Közöt­tük koráb­ban össze­tű­zés nem volt, ugyan­ak­kor a sér­tett gyak­ran moto­ro­zott a kör­nyé­ken, és az elkö­ve­tőt zavar­ta a jármű hangja.

2020 szep­tem­be­ré­nek végén a férfi az ott­ho­ná­ban fogyasz­tott sze­szes italt, ami­kor meg­hal­lot­ta, hogy a sér­tett éppen haza­ér­ke­zik a motor­já­val. Ekkor fel­ült a saját elekt­ro­mos kerék­pár­já­ra, azzal a sér­tett ingat­lan­já­hoz haj­tott és annak kapu­já­ban futot­tak össze.

Ekkor az elkö­ve­tő kia­bál­va szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet, hogy hagy­ja abba a moto­ro­zást, mert zavar­ja őt. A sér­tett közöl­te, hogy nem lak­nak egy­más köz­vet­len köze­lé­ben és egyéb­ként is a lakat­lan részek felé szo­kott motorozni.

Ezt a magya­rá­za­tot az elkö­ve­tő nem fogad­ta el. Sőt, ekkor elő­vett a zse­bé­ből egy zseb­kést, azt kinyi­tot­ta, majd „leszúr­lak” fel­ki­ál­tás­sal a sér­tett felé szúrt.

Ekkor ért a hely­szín­re két nő, akik elker­get­ték az ittas fér­fit onnan, aki az elekt­ro­mos jár­mű­vé­vel távozott.

A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és meg­mű­töt­ték, mivel a szú­rás fel­sza­kí­tot­ta a gyo­mor­fa­lát is, így élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Pest Megyei Főügyész­ség az ügy­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.